HACM257 Проект: Фотографския образ

Анотация:

Извънаудиторният курс НАСМ257 Проект: Фотографският образ запознава студент(к)ите с ролята на фотографията в изследването и преподаването на историческите и съвременните художествени форми и практики. Съществен е въпросът какви репродукционни образи на произведенията на изкуството създава фотографията през различните периоди от развитието си и как те влияят върху заниманията с изкуство.

Практическото занимание в извънаудиторния курс е подготвяне на собствена работна фотодокументация на художествени работи и презентирането й пред колегите, съпроводено с коментар.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното приключване на курса студент(к)ите:

ще познават съществени моменти в дебата за фоторепродукциите в изследванията за изкуство в различни периоди;

ще знаят какви са употребите на техниката за възпроизвеждане на образа по отношение на различни занимания с изкуство днес;

ще могат сами да направят конкретна фотодокументация на художествени работи и да представят пред колегите си целта на създаването й и възможните употреби.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Ролята на фотографията в изследванията за изкуство.

Фотографията и фоторепродукцията в обучението по история на изкуството.

Дигитална фотография, дигитално видео - документиране на произведения на изкуството.

Фото-архивите на съвременния изследовател на художествени форми и практики. Създаване на личен фотоархив.

Практическо занимание по създаване и описване на личен архив от фоторепродукции.

Литература по темите:

На български език:

БЕНЯМИН, Валтер. (1989 на български език) Художествената творба в епохата на нейната техническа

възпроизводимост. Превод Венцислав Константинов. Във: Валтер Бенямин.

Художествена мисъл и културно самосъзнание. Съст. Атанас Натев. Изд. Наука и

изкуство. София, с. 338-366.

ХАЙНИХ, Натали. (2002 на български език) Аурата на Валтер Бенямин В: Антология Социологически модели на изкуството. Съст. Иван Стефанов, Албена Янева. АСКОНИ-ИЗДАТ, София, с. 105-110.

МИШО, Ерик. (2003 на български език) Фотография и описание. В: Разказвайки образа. Съст. Ангел В. Ангелов, Ирина Генова. Изд. Сфрагида, София, с. 172-179.

БАРТ, Ролан. (1991 на български език) Фотографското послание. Във: Въображението на знака. Есета. Изд. Народна култура. София, с. 505-520.

ЗОНТАГ, Сюзан. (1999) За фотографията. ИК Златорог. София.

ГЕНОВА, Ирина. (2007) Зрителят – промени в ситуацията. Между експертния зрител

и визуалната грамотност. В: Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалния образ. Изд. Алтера. София, с. 269-284.

ГЕНОВА, Ирина. (2011) Ролята на фотографията в художественото образование и в историята на изкуството. В: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Изд. на НБУ. София, с. 80-84.

БОЕВ, Петър. (1983) Фотографското изкуство в България (1856-1944). Изд. Септември.

София.

Средства за оценяване:

Реферат на статия

Презентация и коментар на фоторепродукции, изработени от студента / студентката на съвременни художествени творби.