COMM613 Проект: Политически кампании онлайн

Анотация:

Целта е на практика да се постигне затвърждаване на материала от теоретичния курс в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Курсът си поставя за цел да провокира студентите да направят собствено изследване или работен проект чрез основните похвати при управлението на цялостния процес по планиране, организирането и провеждането на една предизборна кампания онлайн. Организация и управление на виртуален предизборен щаб. Стратегия и тактика на провеждане на предизборната кампания онлайн.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за прилагане на съвременните комуникационни модели и теории в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за анализ и оценка, организиране и ръководство на самостоятелни политически кампании онлайн.


Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Проект.