COMM526 Семинар: Най-доброто от световните мобилни комуникации- примери от практиката

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на онлайн комуникацията и по-специално спецификата на мобилните комуникации.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се прилагат в практиката мобилните комуникации като част от комуникационни кампании

Как да анализират приложението на мобилните комуникации в практиката

Защо е важно използването на този вид

2) могат:

Да прилагат в практиката мобилните комуникации като част от цялата комуникационна политика

Да анализират и оценяват адекватността на техниките за мобилните комуникации.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

С всеки студент се работи индивидуално и се разработва тематичен план спрямо избраната от него тема за анализ.

Литература по темите:

Всеки студенти избира конкретна подтема, подготвя кратко представяне на идеята си за курсовата работа и го изпраща на преподавателя, придружено от библиография по темата.

Средства за оценяване:

Задание 1: Анализ за успешната употреба на мобилните комуникации, в България и по света

Задание 2: Анализ на влиянието на мобилните комуникации

Заданията се изготвят от студентите, самостоятелно.

Всеки студенти избира конкретна подтема, подготвя кратко представяне на идеята си за курсовата работа и го изпраща на преподавателя, придружено от библиография по темата.

След одобрение от страна на преподавателя студентът самостоятелно разработва двете задания и ги представя в посочения срок.