COMM509 Политически комуникации и кампании онлайн

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 30 часа, разделени както следва: 4 часа практически занимания и 26 лекционни. Целта на семинарите е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Курсът включва изясняване на основните моменти при управлението на цялостния процес по планиране, организирането и провеждането на една предизборна кампания онлайн. Организация и управление на виртуален предизборен щаб. Стратегия и тактика на провеждане на предизборната кампания онлайн. Избори, изборен процес и изборен ден.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на комуникационната теория и практика, медиите и връзки с обществеността, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на връзките с обществеността и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Пропагандни и манипулативни техники.

2. Възникване и развитие на теорията за дневния ред.

3. Медиатизиране на политиката. Предизборна кампания и медии.

4. Политическото влияние върху медиите. Медиите като актьор на политическата сцена.

5. Онлайн избори.

6. Политически проучвания и таргетиране на избирателите. Видове проучвания. Обществено мнение. Таргетиране. Електорат. Конкуренция.

7. Организация и управление на виртуален предизборен щаб. Описание на основните позиции и дейности.

8. Стратегия и тактика на провеждане на предизборната кампания. Анализ и планиране. График на дейностите. Бюджетиране. Фондонабиране и финансиране на кампанията.

9. Мениджмънт на предизборни кампании онлайн.

10. Предизборна кампания онлайн. Основни теми. Тактики, методи и правила за контакт с избирателите.

11. Изборен процес и изборен кодекс.

12. Изборен ден. Дейности и ограничения в изборния ден.

13. Практически казуси. Симулация на дейности от предизборния процес.

14. Умения за управление на времето.

15. Вътрешни комуникации онлайн.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Две к7урсови работи.