COMM219 Управление на кампании в социалните мрежи

Анотация:

Курсът ще запознае студентите със спецификата на комуникацията с потребителите в социалните медии. Ще ги запознае с принципите и техниките за планиране, реализиране и оценяване на кампании в социалните медии. Ще ги научи да следят тенденциите и новите инструменти и как да ги интегрират в комуникационните програми, за които отговарят.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какви са спецификите на комуникацията в социалните медии

Какви са инструментите, които могат да ползват

Как да прилагат на практика техниките за комуникация в социалните медии

Как да проследяват реализацията и да измерват и оценяват резултатите и последствията

2) могат:

Да анализират комуникационните потребности на потребителите в социалните медии

Да планират кампании за комуникация с потребителите в социалните медии

Да проследяват реализацията и да използват наличните инструменти за адаптация на кампаниите

Да измерват и оценяват резултатите и последствията от кампании в социалните медии


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Свързаните потребители и техните различни комуникационни нужди

Установяване на информационните нужди на потребителите в социалните мрежи и медии

Поставяне на цели и задачи по отношение на комуникацията в социалните медии и мрежи

Анализ на пазара, на тенденциите и определяне на нуждите и характеристиките на целевия пазар.

Изготвяне на план за реализация на кампания в социалните медии – общи принципи

Основа на маркетинговите кампании в социалните медии

Избор на технологии и платформи сред всички социални медии и мрежи

Разработване на креативно съдържание за социалните медии и мрежи

Интеграция на различните канали в една кампания за оптимизиране на резултатите и последствията

Интеграция с традиционния онлайн маркетинг

Управление на кампаниите в социалните медии и мрежи

Техники и инструменти за измерване на резултатите и оценяване на последствията

Анализ на кампании от българската практика

Анализ на кампании от световната практика

Тенденции за развитие на комуникациите в социалните мрежи и медии

Литература по темите:

На български език

1. Инструменти за социални мрежи. Маркетинг в епохата на Web 2.0, Жюстин Томс; Камелия Георгиева

2. Новите правила в маркетинга и в ПР, Дейвид Миърман Скот

3. Властта на хората, Пламен Русев

4. Политически кампании 2.0, Десислава Бошнакова, НБУ

На английски език

1. Radically Transparent: Monitoring and Managing Reputations Online, Andy Beal

2. Wild West 2.0: How to Protect and Restore Your Reputation on the Untamed Social Frontier, David Thompson and Michael Fertik

3. Trust Agents: Using the Web to Build Influence, Improve Reputation, and Earn Trust, Chris Brogan and Julien Smith

4. Manage Your Online Reputation: Don't Let Angry Clients, Jealous Lovers, or Ruthless Competitors Ruin Your Image, Tony Wilson

Средства за оценяване:

Участие в семинари,

Решаване на практически казус