CSTM262 Самостоятелна работа: Проектиране на компютърни игри

Анотация:

• Самостоятелната работа е свързана с лекционните теми и допълва теоретичната част с необходими познания и умения в създаването на проект за създаване и разпространение на компютърна игра. По зададен от преподавателя жанр студентът изготвя концепция на дизайна и и подробния план- разработка за създаването на играта. Работата се оформя като реферат във формат MS Word MS в обем на 25 стр. и презентация на Power Point.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи в създаването на компютърните игри, основните етапи и особености на процеса на разработка на компютърните игри;

• Принципите на организацията и архитектурата на компютърната игра като специфично софтуерно приложение, използването на съвременни софтуерни технологии и средства за създаване на компютърни игри от различни жанрове.

• Основните жанрове компютърни игри, етапите и средствата за реализиране на конкретен жанр игра

2) могат:

• Да разработват самостоятелно проекти за компютърни игри

• Да разработват концепция на дизайна, да подготвят плана-разработка за създаването на игра от конкретен жанр. Да подбират методите, средствата и изпълнителите на проекта


Предварителни изисквания:
• За използване на компютри на високо ниво

• В областта на компютърната графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Adams, E. (2003). Break int othe Game Industry. McGraw-Hill.

• Bergeron, B. (2006). Developing Serious Games. Cengage Learning.

• Darby, J. (2008). Creating Video Games. Boston: Course Technology PTR.

• Firestone, M. (2008). Computer Game Developer. Chelsea House Publishers.

• Iuppa, N., & Borst, T. (2010). End-to-end game development. Oxford: Elsevier, Inc.

• Schell, J. (2008). The Art of Game Design. A Book of Lenses. Burlington: Elsevier Inc.

Средства за оценяване:

курсов проект и устна защита на проекта