Музикално изпълнителство (на български език)

Програмна схема

Музикално изпълнителство (на български език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)