GEOM101 Актуални форми на международния алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със съвременните тенденции в създаването и реализацията на алтернативни форми на туризъм

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

" Създаване на интерес и умения, и информационни канали за търсене и предлагане на актуални форми на алтернативен туристически продукт
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план:

1. Теоретико-методологически основи на туризма

2. Алтернативен туризъм - същност, дефиниция, характеристики

3. Видове алтернативен туризъм - класификационни критерии

4. Природни ресурси на алтернативния туризъм

5. Антропогенни ресурси на алтернативния туризъм

6. Природна среда и екологосъобразен туризъм

7. Актуални форми на алтернативния туризъм

8. Социална среда и културен туризъм

9. актуални форми на културния туризъм

10. Рекреация, личностно развитие, туризъм

11. Екстеремн, екзотичен и езотеричен туризъм

Литература по темите:

1. Михайлов М., Устойчиво развитие и туризъм, НБУ, 2007

2. Стаматов Ст и колектив. Специализирани видове туризъм, С., 1995.

3. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

4. Райън, Възстановителен туризъм. С., 1996.

5. Костов Е. Устойчиво развитие на селския туризъм. С., 1996.

6. Алтернативен туризъм - материали от международна конференция, В., 1994.

Средства за оценяване:

Курсова работа, есе