MUSM170 Актьорско майсторство I част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства актьорски умения в областта на музикално-сценичните жанрове (опера, оперета, мюзикъл). По време на лекционно-репетиционния процес с режисьор, чрез самостоятелна допълнителна подготовка и в съчетание с курсове "Класическо пеене", "Пеене с диригент" и "Индивидуална корепетиция", студентът следва да подготви минимум една от три роли. При наличие на подходящ ансамбъл да участва в съвместен курс. Постановка с цел публично представяне на спектакъл.

Акцент се поставя на разработването и изграждането на музикално-сценичния образ. Курсът обхваща лекции и упржнения подготвящи студента за самостоятелна работа върху дадена роля. Изработва се конкретен музикален материал - речитатив, ария, малък ансамбъл, част от музикално-драматургично действие.

Създаване на умения за изграждане на сценичен образ.

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти имат музикално-сценична и практическа подготовка на една и повече ролил: солови и ансамблови сцени, анализ на образ и развитие на ролевите взаимоотношения, актьорски техники (характерност и причинно-следствено поведение), умения за изграждане на вътрешен конфликт, наблюдение и самонаблюдение. Развитие на умения за сравнително наблюдение и анализ на различни интерпретации. Развитие на методология за самостоятелна подготовка на музикално-сценичен образ и практическо представяне.


Предварителни изисквания:
Вокална техника, владеене на основна актьорска техника (психофизика, вокално-сценичен образ), основна музикално-теоретична и практическа подготовка, интерпретационно-стилова обща култура, чуждоезикови фонетични умения, дикционна артикулация, клавирни умения, умения за ансамблово музициране, основни познания в областта на музикално-драматургичния анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Запознаване с произведението.

2.Музикално-сценичен анализ. Анализ на образа и взаимоотношенията.

3.Музикален анализ и музикално разчитане на вокалната партия.

4.Разучаване на партията и буквален превод на текста (при чуждоезиков оригинал).

5.Осмисляне на образа и анализ на взаимоотношенията. Импровизации по зададени сценични ситуации.

6.Работа с партньори.

7.Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.

8.Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.

9.Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.

10.Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.

11.Публично представяне, видеозапис.

12.Сравнителен анализ и интерпретации.

13.Наблюдение върху собствената интерпретация.

14.Дискусия с режисьор, диригент, партньори, зрители - анализ на гледни точки. Интенция и аперцепция (намерение и резултат при публично възприятие).

15.Интерпретация, създаване и поддържане на актуална рутинност.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки:

Покриване на изсквания свързани с учебния материал

Участие в сценична изява.