MUSM114 Камерна музика / пеене I част

Анотация:

Да бъде развито в студентите-певци практически и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност. Насочеността е както към теоретично, така и към практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, изграждането на наблюдателност, чувство за ансамбловост и ангажираност към партньора, чувство за обхващане на цялостния музикален материал. Проявяване на толерантност, дипломатичност и творческа инвенция в решаването на различни по сложност проблеми и ситуации са други важни и съществени цели на курса.

Овладяване на различни стилове и техники на звукоизвличане, вибрато, тембри в зависимост от вида и стила на камерния ансамбъл.

Цели: запознаване и овладяване на образци от световното музикално наследство. Усвояване на принципите на музициране в различни формации (дует, терцет, квартет).

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да пеят в различни камерни ансамбли и да продължат обучението си по курс MUSB514 Камерни ансамбли- ІІ част, да разпознават различните стилове, придобиват своя гледна точка към различни стилове и да прилагат своята гледна точка при бъдещи музикални изяви.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Изпълнителски и преподавателски умения в бъдещата дейност на студентите

• Наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване в областта на камерната музика и камерното пеене, като високо стойностно изкуство
Предварителни изисквания:
Студентите да имат базисни познания по музикалните дисциплини, музикални умения и развит музикален вкус.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

При Ансамбли с певци/и пиано

I.Пеене в разнородни състави с пиано(дуети, терцети, квартети и т.н./

2.звуков баланс

3.уеднаквяване на вибратото

4.взаимозаменяемост

5.артикулация

6.безупречна интонация

7.обем на звука и тембрална оцветеност

8.ритмична организация

9.обхващане на цялостното музикално произведение

Литература по темите:

камерни творби от различни епохи и стилове:

1.Самостоятелни

2.От оратории, кантати и други -кантатно-ораториални жанрове

3.от опери/барок, романтика, веризъм, ХХ век

Средства за оценяване:

активност по време на семестъра

посещаемост по време на семестъра

участие в концерти, спектакли, уъркшопове, майсторски класове и пр.

посещение на концертни изяви в столицата и в университета