MUSM107 Изпълнителско майсторство (пеене, инструмент) I част

Анотация:

За певци:

Овладяване на съвършена гласова постановка в определен певчески стил, певчески похвати и характерна фонетична определеност. Постигане на традиционно творческо изпълнение на народната песен. Изграждане на професионални певчески навици,постигане на техника и култура на пеенето. Изграждане на собствен репертоар.

За инструменталисти:

Овладяване на технически трудности, съобразени с едно високо ниво на изпълнителско майсторство. Реализация на изпълнение в широка гама от разнообразни в стилово и жанрово естество музикална литература.

прочети още
Музикално изпълнителство (на български език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
проф. Милена Моллова  
проф. Георги Петков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Наталия Афеян  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- Каква е спецификата на пеене и характерната фонетична и вокална определеност в различните музикални стилове и жанрове.

- Голяма част от изпълнителските похвати и технически възможности на инструменталното музикално майсторство.

- Теоретичните основи на музикалното изпълнителство.

2) могат:

• Да постигнат традиционно творческо изпълнение.

• Да изградят професионални певчески и инструментални навици и култура на изпълнителство.

• Да дешифрират и интерпретират разнообразен музикален песенен и инструментален материал.

• Да създадат свой собствен репертоар.


Предварителни изисквания:
Да са изучили предходните части по инструмент или пеене, теория на музикалните елементи, солфеж.

Студентите да имат изявен интерес към музикалната (инструментална и вокална) литература и изкуство, да притежават музикални инструментални и вокални дадености, творчески данни и вътрешно-емоционална нагласа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За народни певци:

1. Разучаване на две песни от друга фолклорна област от запис.

2.Ладово-интонационни особености на песните. Дешифриране на песните

3.Упражнения за овладяване на характерната орнаментика. Вокализ.

4.Разучаване на безмензурна песен от същата фолклорна област.

5.Упражнения за постигане на характерното звукоизвличане и орнаментика.

6.Етапи в художественото изграждане на песенния материал.

7.Работа върху заучените песни. Художествено изграждане.

8.Самостоятелно дешифриране на две песни избрани от студента.

9.Анализ на дешифрирания материал. Вокализ.

10.Характерна орнаментика и художествено изграждане на песните.

11.Разучаване на песни от нотен текст. Вокализ.

12.Интерпретации на разучените песни. Анализ.

13.Прилагане на различни вокално-технически прийоми в разучените песни.

14.Творческа интерпретация на разучените песни.

15.Обобщителна работа.

За класически певци и инструменталисти:

Работата по курса и строго индивидуална и съобразена с техническите, музикантски и изпълнителски качества на студента.

Литература по темите:

• Хаджиев, П. – Шопов,К. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1978

• Кушлева, А.- Кушлева,Ст. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1974

• Диамандиев, Асен. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Наука и изкуство” С 1974

• Чивчиева, Цв. – Имандиева,В. Солови народни песни със съпровод на пиано. ДИ”Музика” С 1975

• Прашанов,Тодор. Солови народни песни със съпровод. ДИ”Наука и изкуство” С1974

• Шопов, К. Български народни песни и хора ИК „Фортуна прес” 2006

• Стойков, Н. Солови народни песни със съпровод на народен оркестър. ДИ „Музика” С 1975

• Иванова, Д . Солови народни песни със съпровод на пиано. АКТ „Мюзик” Пловдив 2001

• Георгиева, Р. Популярни народни песни със съпровод на пиано. Част първа- Тракия АМТИИ Пловдив 2006

• Иванова, Д. Запели ми са млади момци. Солови народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2004

• Микова, Зоя. Дъх от Плевенско. Солови народни песни със съпровод на пиано. АМТИИ Пловдив 2007

• Досев, Любен. Народни песни с клавирен съпровод. АМТИИ Пловдив 2003

• Пауров, Стоян. Сън сънувах. Солови народни песни със съпровод на пиано. И „Нова Магнаура” Пловдив 2003

• Станилова-Калудова,Св. Солови народни песни с клавирен съпровод.

• АМТИИ Пловдив 2009

За класически певци и инструменталисти:

Цялата налична музикална литература, но съобразена с индивидуалното ниво на развитие на студентите.

Средства за оценяване:

Три практически задачи.

Студентите които не са се явили на текущо ощеняване – полагат семестриален изпит в края на семестъра, включващ трите компонента от текущото оценяване.

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %