HACM193 Оксидентализъм и ориентализъм в културата на Европа

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Да запознае с основните тенденции в развитието на класическия авангард – авангардната култура и изкуство от ХХ век в Европа и Русия, свързани с идеята за началото

• Да покаже връзката на културата на авангарда с Евразия

• Да покаже неговите корени и художествените традиции, от които черпи

• Да представи изкуството на европ.авангард като комплексен културен феномен

• Да открои основните приноси на авангарда за по-късното развитие на художествената култура

• Да очертае степента на изследваност на проблемите около европ. авангард и проблемните кръгове, които предстоят да бъдат изследвани или са на дневен ред

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните приноси на европейския авангард и мястото на осмислянето на началото, връзката с Евразия

• Основните действащи лица със значим принос

2) могат:

• Да разпознават тенденциите в съответствие с класификационните принципи

• Аргументирано да атрибуират произведения на изобразителното изкуство и да реконструират връзки и осмислят традиции


Предварителни изисквания:
Да са запознати с историята на изкуството до ХІХ в. включително

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Европейската култура между оксидентализма и ориентализма

2 Антични измерения

3 Рим и Константинопол

4 Еклезия и Синагога в европейската култура

5 През призмата на ренесанса

6 Традиционният европоцентризъм в изкуствознанието и неговото преодоляване

7 Културата на рококо

8 Ориентализмът на ХІХ век

9 Сецесион и жапонизъм

10 Френският импресионизъм и изтокът

11 Изтокът и западът в духовността на авангарда

12 Руският авангард и европейското изкуство 1900 - 1925 г.

13 Скитите и авангардът

14 Проблемът „свой – чужд“

15 „Ex oriente lux“

Литература по темите:

• Michael Sullivan. The meeting of Eastern and Western art. University of Callifornia Press, Berkely 1989

• Валентина Ганева. Тоталното произведение на изкуството, Монографии 4 МИФ, С. 2006

• Н.С. Николаева. Япония – Европа. Диалог в искусстве, середина ХVІ – начало ХХ век. Изобразительное искусство, Москва 1996.

• Евгений Штейнер (ред.). Ориентализм / оксидентализм. Языки культур и языки их описания. Рос. Ин-т культурологии, Москва 2012.

• Edward W. Said. Orientalism. Western concepts of the Orient. Pantheon Books, 1978

• G. Hamilton. Painting and sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. 2nd Edition, 1978.

• J. Fiedler & P. Feierabend. Bauhaus. Cologne 1999.

• N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

• В. Кандински. За духовното в изкуството. С., 1998.

• Е. Ковтун. Русский авангард. С. Петербург.1996.

• К. Малевич. Собрание сочинений в трех томах. Москва.1995.

• C. Lodder. Russian Constructivism.Yale.1983.

• Colin Rhodes. Primitivism and Modern Art. 1994, London

• E.H. Gombrich. The Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western Taste and Art. London 2002

• George H. Hamilton. Painting and Sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. Penguin Books, 1978.

• http://video.mail.ru/mail/viktorovna-48/5796/5947.html - древните скити, филм „Скифы. Гробница алтайского скифа“

Средства за оценяване:

Реферат и презентация

Дискусия