HACM192 Скити и саки

Анотация:

Курсът дава знания за културата и изкуството на скитите и саките, обитавали степните и лесостепни райони на Евразия през I хил. пр.Хр.

В курса студентите ще се запознаят с основните паметници на тези древни народи, както и с материалните и исторически свидетелства за тяхното присъствие в Древна Тракия. Студентите ще придобият основни знания за културата и за изобразителното изкуство на скитите и саките, както и взаимодействията им с тракийската култура и изкуство. Акцентът ще бъде поставен върху специфичното и общото при тях в приемането и преработването на мощните импулси от Елада и Иран.

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-проблематиката, свързана с културното развитие на Европа през I хилядолетие пр. Хр.

- различните модели на взаимодействие между центъра и периферията

- постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през периода

2) могат:

- да разсъждават върху основните проблеми на епохата;

- да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Халщатска епоха. Култури на халщатската епоха. Тракийският халщат в Северното Черноморие

2 Скитска култура и изкуство. Обща характеристика

3 Периодизация на скитската култура

4 Исторически извори за скитите и саките

5 Архаична скитска култура

6 Класическа скитска култура

7 Стилови особености на скито-сибирския животински стил

8 Основни паметници на скитската култура

9 Саките и особеностите на културата в Казахстан

10 Основни паметници I

11 Основни паметници II

12 Основни паметници III

13 Исторически извори за трако-скитските взаимоотношения

14 Скитски паметници в Тракия

15 Тракийски паметници в Скития

Литература по темите:

Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии (сб.) Москва 1976.

Б.М. Мозолевский Товста Могила. Киив 1979

И. Маразов. Митология на траките. София. Секор. 1994

Ivan Venedikov. The Vulchitrun Treasure. Sofia 1987

F.Kaul & I.Marazov & J.Best & N. de Vries. Thracian Tales on the Gundestrup Caulderon. Amsterdam 1991.

B. Filov & K. Schkorpil. Die archaishe Nekropole von Trebeniste am Ochrida See. Berlin-Leipzig 1927.

L.Popovic. Katalog nalaza iz nekropole kod Trebenista. 1956.

D.Raevskiy. Scythian Mithology. Sofia, Secor, 1993

Ильинская, В.А., А.И. Тереножкин. 1983. Скифия VII-IV вв.до н.э. Киев.Наукова думка.

Маразов, И. 1998. Скитска апликация от Северна Тракия в колекция "Арес". - Сп.БАН.5-6: 9-17.

Мартынов, А.И. 1987. О мировоззренческой основе искусства скифо-сибирского мира. - В: Скифо-сибирский мир. Новосибирск. Наука: 13-25.

МИФ - 7. София.НБУ.

Мурзин, В.Ю. 1984. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев.Наукова думка.

Переводчикова, Е. 1994. Язык зверинных образов. Москва.Наука.

Петрухин, В.Я. 1986. Человек и животное в мифе и ритуале: мир природы в символах мира культуры. - В: Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. Москва.Наука: 5-25.

Раевский, Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. Москва.Наука.

Bunker, E.,C.B. Chatwin, A.R. Farkas. 1970. "Animal Style" Art from East to West. The Asia Society Inc.

Bunker, E.,T. Kawami, K. Linduff, Wu En. 1997. Ancient Bronzes from the Artur M. Sackler Collections. Published by A. M. Sackler Foundation.

Rostovtzeff, M. 1927. Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology. Vol.14.

Средства за оценяване:

дискусия

самостоятелна разработка по една от темите на курса