HACM190 Евразийският животински стил през II-I хил. пр. Хр.

Анотация:

Курсът дава знания в областта на древното изкуство като една цялостна система и модели, които тя съблюдава в различните културни области.

В курса се разглеждат общите и специфични черти на животинския стил в културата на човечеството, идеологическите представи, кодирани в паметниците на животински стил и тяхното изменение и развитие. Проблемът съществува от началото на човешката история, тъй като именно животинските изображения са първите следи за човешка (културна) дейност и са свидетелства за зараждането и оформянето механизмите на човешкото мислене. Особено характерни са паметниците с подобни образи, открити на територията на Евразия - от централна Европа до южен Китай. Те показват удивително иконографско и стилово единство, което свидетелства за обмяна на идеи между различните народи, населявали този огромен район на древния свят. Напоследък се набелязват нови методологически тенденции, насочени към семиотическата интерпретация на животинския стил. У нас са открити стотици паметници на животинския стил, принадлежащи предимно на изкуството на траките.

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните стилови и иконографски особености на животинския стил

• знаят и могат да расъждават върху основните проблеми на темата

• Основните условия за възникването и функционирането на зооморфния код

2) могат:

• да разпознават основните паметници животинския стил

• да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и явления.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Характеристика на животинския стил

2 Териториално и хронологическо разпространение на животинския стил

3 Животинският стил в близкоизточното и малоазийско изкуство през къснобронзовата и ранножелязната епоха

4 Стилови особености на тракийския животински стил.

5 Идеологически представи, кодирани в паметниците на тракийския животинския стил

6 Стилови особености на скито-сибирския животински стил.

7 Основни паметници

8 Общо и специфично” в животинския стил

9 Локални варианти I

10 Локални варианти II

11 Сравнителен анализ на стила на различните локални варианти

12 Идеологически представи, кодирани в паметниците на скито-сибирския животинския стил

13 Обсъждане на резултатите от самостоятелната работа

Литература по темите:

Гура, А. 1997. Символика животных в славянской народной традиции. Москва. Индрик.

Иванов, В.В. 1977. Древнебалканский и общеиндоевропейский текст мифа о герое-убийце Пса и евразийские пареллели. - В: СБЯ: 181-213.

Иванчик, А.И.1988. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию. - СЭ.5: 38-48.

Ильинская, В.А., А.И. Тереножкин. 1983. Скифия VII-IV вв.до н.э. Киев.Наукова думка.

Маразов, И. 1998. Скитска апликация от Северна Тракия в колекция "Арес". - Сп.БАН.5-6: 9-17.

Мартынов, А.И. 1987. О мировоззренческой основе искусства скифо-сибирского мира. - В: Скифо-сибирский мир. Новосибирск. Наука: 13-25.

МИФ - 7. София.НБУ.

Мурзин, В.Ю. 1984. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев.Наукова думка.

Переводчикова, Е. 1994. Язык зверинных образов. Москва.Наука.

Петрухин, В.Я. 1986. Человек и животное в мифе и ритуале: мир природы в символах мира культуры. - В: Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. Москва.Наука: 5-25.

Раевский, Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. Москва.Наука.

Скифо-сибирский зверинный стиль в искусстве народов Евразии. Москва. Наука.1976л

Bunker, E.,C.B. Chatwin, A.R. Farkas. 1970. "Animal Style" Art from East to West. The Asia Society Inc.

Bunker, E.,T. Kawami, K. Linduff, Wu En. 1997. Ancient Bronzes from the Artur M. Sackler Collections. Published by A. M. Sackler Foundation.

Gerstein, M. 1974. Germanic Warg: The Outlaw as Werwolf. - In: Larson, G.J. (Ed). Myth in Indo-European Antiquity. University of California Press: 131-156.

Leroi-Gourhan, A. 1964. Les religions de la préhistoire. Paris. PUF.

Morphy, H. 1984. (Ed). Animals into Art. London.Unwin Hyman

Puhvel, J. 1971. Hittite hurkis and hurkel. - Die Sprache.17: 42-45.

Rostovtzeff, M. 1927. Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology. Vol.14.

Willis, R. 1994. (Ed). Signifying Animals. Human Meaning in the Natural World. Routledge. One World Archaeology 16

White, D.G. 1991. Myths of the Dog-Man. The University of Chicago Press.

Wicander, S. 1938. Der Arische Männerbund. Lund.

Средства за оценяване:

дискусия

самостоятелна работа по една от темите на курса