HACM179 "Свое и чуждо" в тракийската култура

Анотация:

• Курсът има за цел да повиши практическата стойност на използване на знанията по тракийско и древна култура по пътя на сравнителния анализ.

• Предлага сравнително изследване на взаимодействията в културата на народите от древността …………………………………………………………………………………..

• Задачата е да се изведат общите насоки в развитието на тези култури и степените на влияния помежду им.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• насоките на художествените влияния в древния свят и специално на влиянията, които траките изпитват от културите на другите народи

2) могат:

• Да различават тракийски предмети и паметници в сравнение с античните артефакти, създадени от други народи, т.е. обучават се в компаративния метод

• Да провеждат сравнителен анализ на предметните паметници

• Да провеждат сравнителен анализ на иконографията и стила на древните изкуства


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Характеристика на изкуствата в древността от гледна точка на търсене на самобитност

2 Проблематиката на влиянията в древния свят

3 Видова характеристика на предметният свят на траките

4 Иконография и стил във варварските изкуства

5 Тракийска селищна система и появата на емпории и на градове

6 Тракийското светилище и гръцкият храм

7 Кремация и инхумация. Погребалният обред в Тракия

8 Тракийската гробница и гробничната архитектура в Македония и Мала Азия

9 Торевтиката в Тракия през 5 в.пр.Хр.

10 Скитски хоризонт в Тракия

11 Торевтиката в Тракия през 4 в. пр.Хр.

12 Въоръжението в Тракия

13 Гръцкият мит и тракийската митология

14 Тракийските божества лекция

15 Обсъждане на резултатите от самостоятелната работа

Литература по темите:

И. Венедиков, Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

И. Маразов. Мит, ритуаол и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София.1996.

И. Маразов. Мистериите на Кабирите в древна Тракия. З. Стоянов.2012.

МИФ-9 и МИФ-14

Boardman, J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Princeton.1994.

А. Фол. Политика и култура в древна Тракия. София.Наука и изкуство. 1990.

Б. Богданов. Орфей и древната митология на Балканите. София. УИ "Кл. Охридски". 1991.

И. Маразов. Митология на траките. София.Секор.1994

Фол, В. Скални топоси на вяра. St. Thracica 10.2007.

Средства за оценяване:

дискусия,

самостоятелна разработка по една от темите