COMM522 Практика: Българската практика на вирусните комуникации онлайн

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на онлайн комуникацията и по-специално спецификите на вирусните кампании.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се прилагат в практиката вирусните кампании

Как да анализират приложението на вирусните кампании в практиката

Каква е ползата от използването на комуникация чрез вирусни кампании

2) могат:

Да прилагат в практиката вирусните комуникации като част от цялата комуникационна политика

Да анализират и оценяват адекватността на техниките за вирусни комуникации онлайн


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

С всеки студент се работи индивидуално и се разработва тематичен план спрямо избраната от него тема за анализ.

Литература по темите:

Всеки студенти избира конкретна подтема, подготвя кратко представяне на идеята си за курсовата работа и го изпраща на преподавателя, придружено от библиография по темата.

Средства за оценяване:

Задание 1: Анализ за успешната употреба на вирусни комуникации онлайн в България

Задание 2: Анализ на влиянието на вирусните комуникации онлайн

Заданията се изготвят от студентите, самостоятелно.

Всеки студенти избира конкретна подтема, подготвя кратко представяне на идеята си за курсовата работа и го изпраща на преподавателя, придружено от библиография по темата.

След одобрение от страна на преподавателя студентът самостоятелно разработва двете задания и ги представя в посочения срок.