COMM528 Проект: Изследване на ролята на влиятелните личности онлайн

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да насочи вниманието на студентите към влиятелните личности в онлайн пространството, техните характеристики, поведение и как организациите по света и у нас изграждат стратегии за привличане на своя страна на влиятелните личности. Крайната цел на курсът е да се създаде база данни с влиятелни личности в онлайн пространството у нас и да се проведе изследване сред тези личности за техните мнения относно работата на организациите с тях.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- какво е стойността на онлайн влиятелните личности за организациите

- какви са спецификите на онлайн влиятелните личности

- какви са характеристиките на онлайн влиятелните личности

- как се планират стратегии за работа с влиятелните личности онлайн

- как да измерват ефективността от работата с влиятелните личности онлайн

2) могат:

- да дефинират целите на организациите по отношение на онлайн влиятелните личности

- да определят стратегии за работа в влиятелните личности онлайн

- да дефинират целите и задачите при общуването с влиятелните личности онлайн

- да привличат влиятелните личности онлайн към общностите на организациите

- да идентифицират тенденциите за развитие на комуникациите с влиятелните личности онлайн


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В рамките на курса студентите трябва да създадат критерии за влиятелни личности онлайн. Да изгтовят база данни с тези влиятелни личности. В края на курса трябва да се проведе изследване сред влиятелните личности онлайн, което да установи тяхното мнение и нагласа по отношение на работата на българските организации с тях.

Литература по темите:

Основна:

Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds, 2005

Schaefer, Mark, Return On Influence: The Revolutionary Power of Klout, Social Scoring, and Influence Marketing, 2012

Допълнителна:

Keller, Edward and Jonathan Berry, The Influentials: One American in Ten Tells the Other Nine How to Vote, 2003

Средства за оценяване:

Курсова работа