COMM106 Медиязнание

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които проследяват в концептуален план историята, теорята и практиката на СМК:

• Проблемни ракурси на темата – 18 часа

• Прожекции – 6 часа

• Реферати с дискусии по тях – 6 часа

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Владимир Михайлов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

• Историята, теорията и практиката на СМК като основа на тяхното академично образование по масови комуникации

2. могат:

• Да се реализират в звената, свързани с административното и творческо управление на СМК


Предварителни изисквания:
• Студентите да притежават медйна и комуникационна грамотност на бакалавърско ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Конспект

1. История, теория и критика (практика) на средствата за масова комуникация – от познатото минало до непознатото бъдеще

2. Методологични подходи към научната дисциплина медиязнание

3. Средство, съобщение, потребители

4. Поява и историческо развитие на средствата за масова комуникация

5. Политически функции на средствата за масова комуникация в демокрацията

6. Взаимоотношения между медии и общество

7. Медиите като комуникационен и като технически процес

8. Медийна специфика на макро- и микроравнище

9. Журналистически и художествени медийни продукти

10. Постинформационни процеси

11. Медиялната конструкция на комуникационните послания

12. Регулация, дерегулация и саморегулация на средствата за масова комуникация

13. Характеристика и модели на аудиторията на средствата за масова комуникация

14. Дигитална цивилизация

15. Медийна грамотност

Изпит: Разработен писмено реферат по тема, зададена в края на семестъра

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. McLuhan, Marshall. Understanding Media. 1964

2. Negroponte, Nicolas. Being Digital. 1995

3. Кастелс, Мануел. Възходът на мрежовото общество. 2004

4. Манов, Божидар. Дигиталната стихия. 2003

5. Огнянова, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. 2005

6. Михайлов, Владимир. Записки по телевизията (Несполучливият културен модел). 2006

7. Лекционен курс „Медиязнание” в MOODLE

Книгите са намират в библиотеката на НБУ