LKLM007 Медии за литература и култура: организация и редакционен процес

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните периодичните издания, посветени на литературното и културно битие. Разглеждат се тяхната традиция и развитие през досегашната ни културна история, специфичните форми на културно и литературно присъствие в различните медийни емисии, позициите и шансовете на културните и литературните текстове на медийния пазар.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какви са традициите и днешното присъствие на културните медии на медийния пазар; как и по какъв начин литературата и културата се появяват и функционират в различните медийни пространства; какви са възможностите и проблемите, свързани с нейното медийно битие.

2) могат: да се ориентират в медийния пазар и да открият онези издания, които задоволяват културните необходимости на българската публика; да потърсят възможности за публикуване на свои текстове в тях; имат представа как се структурира и как работи една културна медия, както и какви са редакционните практики и задължения на участващите в нейното списване.


Предварителни изисквания:
Добра обща култура и интерес към културните медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Поява на медиите за литература и култура и техните традиции. Културната периодика до Първата световна война.

2. Културната периодика между двете световни войни.

3. Културните медии в НРБ.

4. Културните медии днес - структуриране и развитие на културната периодика след 1989 г.

5.Типология на културните медии. Редакционни структури и взаимодействие между техните звена.

6. Основни умения при редактирането на културни медии. Етапи и методи за редактиране.

7. Писане на репортажи за културни събития, рецензии, творчески портрети, вземане на интервюта.

8. Редактиране на художествени текстове.

9. Графично оформление и баланс между текст и визия в културните медии.

10. Онлайн медиите за литература и култура.

Литература по темите:

Коларов, Стефан Любенов, Литература, медии, творчески влияния : Документални очерци и статии, С. 2008.

Плат, Ричард, Медии и комуникации, С. 2001.

Периодика и литература, сборници, том 1-5, изд. на БАН

Средства за оценяване:

Тест, курсови работи, дискусии.