CREM037 Самостоятелна работа:Критическото писане

Анотация:

В курса критическата работа е представена като тясно свързана с общата литературно-творческа работа. Критиката е видяна и представена като силно “заразена” от художественост, затова на студентите се препоръчва да пишат не в духа на суховатия терминологически литературоведски дискурс, а по-скоро да се себеизразяват ярко и артистично. В курса се предлага студентите да се обучават в създаването на критически текстове от различните жанрове, като се съобразяват с образци на известни автори, но без да ги следват сляпо. В този смисъл курсът по-скоро е насочен към развиването на критическото въображение и критическата отсенъчна способност на специализантите, отколкото към школуването им в духа на каноническите критически практики. Самите критически жанрове се представят като непрекъснато развиващи се и модифициращи се.

Извънаудиторните занимания се провеждат като на първо място студентите трябва да пишат критически текстове в различните жанрове: анотация, рецензия, проблемна статия, обзор и др. Те правят това, както върху произведения от класическото наследство, така и анализирайкисъвсем нови произведения на българската литература.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили курса ще могат да класифицират критическите текстове, съобразно жанровата и стиловата им принадлежност. Те ще получат началните компетенции за създаване на самостоятелни критически текстове върху съвремени литературни творби; ще култивират способностите си да правят парарлели между класически творби от литературната история и сега появяващите се романи, сборници разкази, стихосбирки
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сборниците с критически текстове на Т.Елиът, Георг Брандес, Фридрих Шалда; “Млади и стари” на д-р Кръстев, “Идеи и критика” на Иван Радославов, текстове на Иван Мешеков, Точно Жечев, Кр. Куюмджиев, Цв. Стоянов, Никола Гергиев, М.Неделчев и др.

Средства за оценяване:

Писане на критически текстове в различните жанрове: анотация, рецензия, проблемна статия, обзор.