CREM034 Самостоятелна работа:Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза

Анотация:

Курсът е посветен на развитието на поетическото изкуство от древността до наши дни, както и на основните категории и характеристики на поетичното слово, различните видове поетически израз и свързаните с тях формални и естетически параметри. Освен историята на поетичното изкуство и основните понятия в науките за стиха, студентите ще се запознаят и с днешното битие на поезията и свързаните с него експерименти и проблеми.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: произхода, формите, функциите и спецификата на поетичните родове и видове. Имат представа за поетиката и различните нейни аспекти, за структурата на стиха и изграждането на неговия образен свят, за основните етапи от развитието на поетическото изкуство – от древността до наши дни.

2) могат: произхода, формите, функциите и спецификата на поетичните родове и видове. Имат представа за поетиката и различните нейни аспекти, за структурата на стиха и изграждането на неговия образен свят, за основните етапи от развитието на поетическото изкуство – от древността до наши дни.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Обща култура, базисна литературна компетентност, грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Произход и функции на поетичното слово. Ритуални и магически употреби на словото в древността и постепенното им осмисляне като поезия.

2. Лирика, епос и драма като основни поетични родове. Възникване, развитие и обособяване на тези три рода.

3. Основни белези на поетичната реч. Ритъм, метрика, рима, метафорично богатство и образен строеж.

4. Поетиката като наука за поетичното слово. Функциите на отделните компоненти на поетиката: стихосложение, поетична морфология, естетика, стилистика, семиотика и семантика.

5. Поетични форми и размери. Структуриране на поетичния наратив в епоса и драмата.

6. Форми на лирическия изказ. Елегия, ода, химн, епиграма, епитафия, еклога, епиталамий, дитирамб, мадригал, канцона, сонет, станси и др.

7. История на поетическото изкуство. Поезията в древността: поезията в древна Гърция и Рим. Поетиката на Аристотел. Поетиката на древните текстове от далечния изток –Ведите, Махбхаярата и Рамаяна, Епос за Гилгамеш и др.

8. Средновековната поезия и поезията на ренесанса. “Поетическото изкуство” на Боало.

9. Поетичните практики на ранния модернизъм. Поезията на Бодлер, Верлен и Рембо и перспективите на всеки един от тях в поетичните търсения през следващите десетилетия.

10. Поетиката на символизма. Символът и неговите функции в поетичното изкуство. Смисловите сводове между поезия и музика.

11. Поетичните практики на европейския авангард: от Аполинер до Андре Брьотон.

12. Спецификата на американската поезия: големите уроци на Уолд Уитмън. Поезия и поетично живеене на бийт-поколението.

13. Поетичните практики на постмодернизма. Поезията като карнавално битие.

14. Кратките поетични форми – от средновековна Япония до наши дни: хайку, танка, ренга, хайга.

15. Днешното битие на поезията – нови тенденции, форми, контексти и комуникационни възможности.

Литература по темите:

1. Аристотел, Ничев, Александър Димитров “За поетическото изкуство”, 1993.

2. Боало-Депрео, Никола; Милев, Гео, “Поетично изкуство” 1919.

3. Пас, Октавио, “Вълни от зрак ; Маймуната граматик”, 1994.

4. Аполинер, Гийом, “Поезия”, 1993.

5. Рембо, Артюр, “Стихотворения”, 2004.

6. Барт, Ролан, “Фрагменти на любовния дискурс” 2005.

7. Димитрова, Елка Ивелинова, “Изгубената история : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев” 2001.

8. Русева, Виолета, “Генеалогия на българската модерност – Яворов”, 2001.

9. Целан, Паул, “Ничията роза” 2002