CSTM159 Самостоятелна работа: Географски информационни системи

Анотация:

Тази извънаудиторна форма на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса "Географски информационни системи”

Самостоятелно се подготвя реферативна работа, третираща състоянието, тенденциите и проблемите в развитието на дадено направление от областта на географските информационни системи. Рефератът се представя в MS Word формат и изготвена върху него MS PowerPoint презентация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Милена Лазарова-Мицева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните модели за представяне на геореференсирана информация;

• различни източници на данни;

• видовете и особеностите на пространствените анализи на данните;

• методите, средствата и изискванията при представяне на резултатите от анализите;

• източниците на грешки на данните в географските информационни системи.

2) могат:

• да използват Internet и ГИС портали за търсене на данни;

• да проектират и реализират географски информационни системи за различни приложни аспекти;

• да прилагат пространствени анализи за моделиране на приложни задачи;

• да оценяват точността на данните и получените решения.
Предварителни изисквания:
Да е изучаван или да се изучава курса CSTM207 “Географски информационни системи”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ГИС-базирани системи за подпомагане на вземането на решения

Многокритериални анализи с използване на ГИС

Web-базирани ГИС

3D моделиране с ГИС

Приложение на ГИС в бизнес планиране и управление на ресурси

Приложение на ГИС за планиране и управление на инфраструктурни проекти

Приложение на ГИС в здравеопазване

Приложение на ГИС в екология

Приложение на ГИС за мониторинг на природни бедствия

Приложение на ГИС в геология

Приложение на ГИС в археология

Проект Galileo – европейска система за глобално позициониране

Предстоящи мисии на сателити на NASA и Европейската космическа

агенция за дистанционни наблюдения на Земята

Литература по темите:

Getting to Know ArcGIS Desktop, ESRI Press, 2003.

Harmon J., St. Anderson, The Design and Implementation of GIS, John Wiley & Sons, 2003.

Longley, P., F. Michael, D. Goodchild, J. Maguire, D. Rhind, Geographic Davies S., Informaiton Systems and Science, John Wiley& Sons, 2005.

GIS for Web Developers - Adding Where to Your Web Applications, Pragmatic Programmers LLC, 2007.

Средства за оценяване:

Реферат 50%

Презентация 50%