MITM132 Самостоятелна работа: Персонален софтуерен процес - основен курс

Анотация:

Целта на този курс е създаде необходимата умения за самостоятелно ползване на придобитите знания по MITM131 Персонален софтуерен процес (основен курс)

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Валентина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и ползи от прилагането на процеси при разработването на интелектуален продукт.

• Основните принципи при избиране на метрики, които характеризират софтуерните процеси.

• Основни понятия от статистиката, използвани за прогнозиране.

• Основните принципи и концепции на персоналния софтуерен процес (PSP), дефинирани от Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute

2) могат:

• Да проследяват в подробности параметрите на персоналния си работен процес при разработване на софтуер.

• Да изграждат, използват и усъвършенстват необходимите за код-ревю списъци от потенциални грешки.

• Да извършват задълбочено, ефективно код-ревю и да предвиждат ефективността на процеса.

• Да прилагат основните методи на персоналния софтуерен процес/Personal Software Process (PSP), дефиниран от Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute в собствения си работен процес и да бъдат част от екипи, използващи екипния софтуерен процес/Team Software Process (TSP).


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да използват свободно един програмен език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

• PSP(sm): A Self-Improvement Process for Software Engineers, Watts S. Humphrey, 2005, Addison-Wesley Professional.

Допълнителна

• Introduction to the Personal Software Process(sm), Watts S. Humphrey, 1996, Addison-Wesley Professional.

• The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge, Version 2.0, http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/09sr018.cfm

Средства за оценяване:

Праткически задачи - 4 по 25%