MITM108 Практически аспекти на управлението на проекти

Анотация:

Практическите занятия представляват работа по конкретен проект, зададен от преподавателя. Работата по проекта включва основните етапи от планирането на проекта и всяка стъпка ще се отработва под ръководството на преподавателя с активното участие на студентите. От самите студенти ще се очаква активно участие в обсъждането на отделните елементи на проекта.

Отделните етапи ще завършват с демонстрация на съответната документация от реален проект и обсъждфането й.

Студентите ще се оценяват междинно в зависимост от участието им и показаното ниво на усвояване на материала.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

 Николай Душков  

Описание на курса:

Компетенции:

Няма специални изисквания.

Предварителен опит в участие в проекти е предимство.
Предварителни изисквания:
Посещаване на курса MITM101

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план е по седмици (1 - 7) и е предварителен. Темите са съобразени с маериала отсъответните лекции, който е преподаден до момента.

1. Запознаване с RFP

- анализ

- формулиране на въпроси

- project charter:

= фази на проекта

= stakeholders

= ресурси

= оценка на бюджета

2. Избор на софтуерния модел (RUP)

- фази:

= разпределяне на дейностите по фази

= определяне на итерациите

- Спецификация:

= структура

= съдържание

= демонстрация на документ от реален проект

= обсъждане

3. План на проекта -1:

- Оценка чрез function points

- MS project:

= общи дейности, разпределени по фази

= WBS

4. План на проекта- 2

- MS Project:

= приоритет на задачите

- определяне на ресурсите:

= разпределяне на ресурсите по задачи

- балансиране на плана:

= оптимизация на ресурсите

= паралелни задачи

5. Управление на риска:

- идентификация

- оценка

- план за управление

6. Контрол на качеството:

- планиране на качеството

- план за тестване

- test cases

7. курсови работи:

- разпределяне по екипи

- изисквания

- срокове и комуникация

Литература по темите:

посочената за курса MITM101.

Средства за оценяване:

участие в разработването на проекта