MITM102 Управление на проекти по информационни технологии ІІ част

Анотация:

Курсовете "Управление на проекти по ИТ" 1 и 2 част (MITM 101 & 102) са интегрирана поредица. Разделението на тематичния план на две е условно. Тези курсове се явяват базови за програмата и трябва да бъде записани от всички студенти.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

 Владимир Алексиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
МИТМ 101

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Рискове (слайдове 7.1-34)

• Доп. лекция: Управление на риска

• Несигурност на оценките като основен вид риск при управлението на софтуерни проекти

Промени и конфигурации (слайдове 7.35-54)

• Управление на промените

• Управление на конфигурациите и source control

• Доп. лекция: Continuous Integration, Hudson server, Sonar, unit testing, test-driven development: Деян Атанасов, Java разработчик и консултант

Работа с хора, управление на разработката (слайдове 8.1-74)

• Модели на екипа, работа с хора

• Дисциплини на софтуерното инженерство

• Управление на изискванията като основа за успеха или неуспеха на проекта

• Софтуерни метрики, за какво са полезни, как да не злоупотребяваме с тях

• Програмни езици и инструменти, влиянието им върху ефективността

• Управление на екипа, конфликти и мотивация

Контрол на проекта (слайдове 9.1-22)

• Отчитане на статуса и прогреса. Вредата от частични milestones

• Метод на усвоената стойност (Earned value analysis/management)

• Управление на комуникациите

Качество на софтуера (слайдове 10.1-61)

• Управление на качеството като холистичен процес

• Тестване: сценарии, Blackbox/whitebox тестване, модулно и интеграционно тестване (unit and integration testing), приемателно тестване и сценарии, автоматизация на тестването (За повече по темата виж MITM 204)

Приключване на проекта (слайдове 11.1-30)

• Спасяване на проект (Project Recovery)

• Проектна документация

• Предаване и преминаване към експлоатация. Преминаване от стара към нова система (Cutover/Migration)

• Приключване на проекта, след-проектно ревю (Post Project Reviews)

Фактори за успех, подобрение на процеса

• Дефиниране и "измерване" на успеха

• Политика на компанията, поддръжка от висшия мениджмънт

• Управление на очакванията

• Подобрение на процеса (Software Process Improvement - SPI), CMMI

• Преглед, въпроси, всякакви други интересни за вас теми

Литература по темите:

Наборът материали ще се уточнява според интересите на курсистите. В скоби: приоритет (от 1=висок до 9=нисък)

Основни лекции:

• Базират се на курса "Principles of Software PM- Columbia University Q7503" (1)

• Допълнени са с множество допълнителни лекции и материали от двамата лектори

• Примерни multiple choice тестове

• Шаблони на документи за управление на проекти

Задължителни книги:

• Software Project Survival Guide (1998 MS Press): ценен практически опит, с чеклисти и пр (1)

• Information Technology Project Management (Schwalbe, ed3 2004 Thomson): слайдове, тестове, темплейти (2)

• Microsoft.Office Project 2007 Step by Step: основният инструмент на РП (2)

• Project Management Body of Knowledge (2004 PMI): основна референция (3)

Средства за оценяване:

Изпитите по 101, 102 ще се проведат в един ден, по 2ч за всеки изпит.

MITM 101 (2ч):

• 2 теоретически задачи с малки изчисления

• 50 multiple-choice въпроса

MITM 102 (2ч):

• Разработка на план-график на проект с Microsoft Project

• Извличане и представяне на дескриптивна и статистическа информация от плана

Системата за точкуване и превръщането от точки в оценка се дава със заданието