MITM101 Управление на проекти по информационни технологии І част

Анотация:

Курсовете "Управление на проекти по ИТ" 1 и 2 част (MITM 101 & 102) са интегрирана поредица. Разделението на тематичния план на две е условно. Тези курсове се явяват базови за програмата и трябва да бъде записани от всички студенти.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

 Владимир Алексиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в курса (слайдове 1.1-52)

• Запознаване с лектора и курсистите

• Кратко представяне на лекциите. Представяне на материалите: дискусия, избор

• Основи на управлението на проекти (УП), място на УП между другите дисциплини на софтуерното инженерство

• Какво е проект, софтуерен процес, проектни процеси

• Работа и отговорност на ръководителя на проекта (РП)

• Хора, процес, продукт, технология

• Определяне на заинтересованите страни (project stakeholders)

• Класически грешки при УП

Въведение в УП (слайдове 2.1-38, 54-66)

• Място на УП в software engineering (SWEBOK, диаграма)

• Процес на УП според Project Management Institute (PMI) и Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 5 процесни области, 43 процеса, 10 области на знанието

• Организационни структури

• Задание (Statement of Work - SOW)

• Харта на проекта (Project charter)

Софтуерни процеси (слайдове 3.1-60)

• Фази на софтуерния процес, разпределение на труда по фази

• Модели на жизнения цикъл (Software Development Life Cycle - SDLC), подбиране според характеристиките на проекта

• Модели на софтуерния процес: waterfall, spiral, prototyping, staged delivery, V-model, RAD, COTS, XP, other Agile, RUP

Планиране

• Планове на проекта

• Проектна документация

• Комуникация по проекта

• Разбивка на работата (Work Breakdown Structure - WBS)

Оценка и бюджетиране (слайдове 4.41-80)

• Оценка на труда.

• Доп. лекция: оценяване на софтуер: Function Points, COCOMO, параметрично, use-case based

• Доп. лекция: Agile планиране: user stories, weight, velocity, planning/task board, burndown/burnup (MITM 303 покрива Agile PM: XP, Scrum)

• Модели за връщане на инвестицията. NPV, ROI

• Методи за избор на проект в портфолио

Работа с Microsoft Project (слайдове 6.1-28, 9.23-40)

• Работа с Microsoft Project, въвеждане на задачи, зависимости, assignments, resource leveling, отчети

• Доп. лекция: Microsoft Project tips & tricks

• (Упражненията ще включват практическа работа с Microsoft Project)

План-график на проекта (слайдове 5.1-69)

• Основи на мрежовото планиране. Метод на критичната пътека (critical path)

• Гант график

• Работа с несигурност: PERT, Монте Карло анализ

• "Mythical Man-Month"

• Метод на критичната верига (critical chain), теория на ограниченията (theory of constraints)

Литература по темите:

Наборът материали ще се уточнява според интересите на курсистите. В скоби: приоритет (от 1=висок до 9=нисък)

Основни лекции:

• Базират се на курса "Principles of Software PM- Columbia University Q7503" (1)

• Допълнени са с множество допълнителни лекции и материали от двамата лектори

• Примерни multiple choice тестове

• Шаблони на документи за управление на проекти

Задължителни книги:

• Software Project Survival Guide (1998 MS Press): ценен практически опит, с чеклисти и пр (1)

• Information Technology Project Management (Schwalbe, ed3 2004 Thomson): слайдове, тестове, темплейти (2)

• Microsoft.Office Project 2007 Step by Step: основният инструмент на РП (2)

• Project Management Body of Knowledge (2004 PMI): основна референция (3)

Средства за оценяване:

Изпитите по 101, 102 ще се проведат в един ден, по 2ч за всеки изпит.

MITM 101 (2ч):

• 2 теоретически задачи с малки изчисления

• 50 multiple-choice въпроса

MITM 102 (2ч):

• Разработка на план-график на проект с Microsoft Project

• Извличане и представяне на дескриптивна и статистическа информация от плана

Системата за точкуване и превръщането от точки в оценка се дава със заданието