GEOM103 Правно регламентиране на туристическата дейност

Анотация:

" Курсът запознава студентите с основните положения в правното регулиране в туризма и туристическата дейност в Република България и действащите нормативни документи в тази област, в това число, с основните правни принципи във вътрешната правна уредба - законова и подзаконова уредба на материята; съотношението между различните по ранг нормативни актове; ролята на съдебната практика; двустранни договори за сътрудничество в областта на туризма; спогодби за избягване на двойното данъчно споразумение; междуправителствени споразумения.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

 Славейко Серафимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят действащите нормативни документи и основните положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в Р България и ще могат да прилагат знанията си на практика под формата на участие в туристически проекти, работа за туристически агенции и т.н.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общи положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в Република България.

2. Регистрация и издаване на удостоверения за регистрация на туроператорска или туристическа агентска дейност

3. Категоризиране на туристическите обекти. Обекти, които подлежат на категоризиране, видове категории, органи по категоризация

4. Наредба за категоризиране на туристическите обекти

5. Наредба за категоризиране на туристически хижи

6. Наредба за изискванията към персонала в областта на туризма

7. Правилник за организацията и дейността на Националния съвет за туризма

8. Семинар

9. Устройствен план на акенцията по туризъм

10. Наредба за придобиване на квалификация "хотелиер"

11. Наредба за придобиване на квалификация "администратор в хотел"

12. Тест

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Туризъм и туроператорска дейност. Регистрация, категоризиране, контрол. Нова звезда, С., 2005.

2. Закон за туризма.

3. Нармативна база на България в областта на туризма

Средства за оценяване:

Тест, участие в семинари, реферат.