HACM132 Общество и изкуство в Средновековието

Анотация:

Да запознае студентите с функциите на изкуството в средновековното общество и с основните механизми за визуализация на определени идеи в изкуството, създавано по поръчка на различни обществени групи и техни представители.

Да развие у студентите трайни умения за възприемане и дешифриране на някои видове изобразителен текст в Средновековието.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите разширяват познанията си за връзките между изкуство и общество през Средновековието.
Предварителни изисквания:
Добри познания по средновековно изкуство и култура.

Познания по Свещенно писание.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Функциите на изкуството в средновековното общество.

2. Светско и религиозно изкуство в средновековието: съотношение и взаимозависимост.

3. Обществена йерархия и йерархична структура на изображението в средновековното изкуство.

4. Знаковите системи на облеклото, инсигниите и атрибутите.

5. Императорското изкуство във Византия: идейно съдържание, иконография, паметници

6. Изкуството на владетелите в западноевропейското средновековие. Модели, етапи на развитие, паметници.

7. Императорският портрет във Византия. Влиянието на придворния церемониал върху иконографията на императорското изкуство.

8. Портретът на владетелите в православните държави. Идеи и специфика.

9. Портретът на Иван Александър в българското средновековно изкуство.

10. Изкуството на висшия църковен клир: основни идеи, паметницил

11. Монашеските теми в изкуството.

12. Аспекти на обществения живот в средновековните държави и отражението им в изкуството.

13. Изкуството в богослужебния ритуал

14. Култът към реликвите: изток-запад

15. Чудотворните икони в обществените практики и изкуството на православния свят.

Литература по темите:

Бакалова Е. Ивановските стенописи и идеите на исихазма. - Изкуство, 1976, 9, 14-21;

Бакалова Е. Ктиторските портрети на цар Иван Александър като израз на политическата и религиозната идеология на епохата. - Проблеми на изкуството, 1985, 4, 45-57;

Бакалова Е. Към интерпретацията на най-ранния житиен цикъл за Иван Рилски в изобразителното изкуство. - Кирило-Методиевски студии, 1986, 3, 146-154.;

Бакалова Е. Принос към изследване на царската идеология в средновековна България /Стенописите в църквата "Св. Архангел Михаил" край Иваново/. - Проблеми на изкуството, 1988, 3, 31-46;

Бакалова Е. Функция и символика на жеста в средновековното изкуство. -Изкуство, 1989, 5, 2-10;

Bakalova E. La veneration des icones miraculeuses en Bulgarie: aspects historiques et contemporaines d'un pelerinage". - Ethnologie francaise, 2001/2, 261-275.;

Бакалова Е. Култът към мощите и реликвите: Изток-Запад. - В: Средновековна християнска Европа. Изток и Запад (Материали от международната конференция, проведена в СУ на 2-5 септември 2000 г.) София, 2001, 605-617.;

Бакалова Е. Портретът на Цар Иван Александър в Софийския песнивец: "реализъм" или компилация от топоси? - В: Словенско средњовековно наслеђе. (Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу). Београд. 2002, 45-58.;

Божилов Ив. Византийски василевси. С. 1998;

Гюзелев. В. Духовната култура на средновековна България през ХІІІ.ХІV в. - В: Теория и практика на обучението по история, І. С. 1977;

Джурова А. 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. С. 1981;

Дуйчев Ив. Миниатюрите на Манасиевата летопис. С. 1962;

Живкова Л. Четириевангелието на цар Иван Александър. С. 1980;

Art et Societe a Byzance sous les Paleologues. Venise 1971;

Belting H. Das illuminierte Buch in der spatbyzantinischen Gesllschaft. Heidelberg 1970;

Grabar A. L'empereur dans l'art byzantin. Paris 1936;

Spatharakis J. The Portrait in byzantine illuminate manuscripts. Leiden 1976;

Wolf G. Die Wiener Reichskrone. Wien 1995;

Средства за оценяване:

Тест

Курсова работа