HACM169 Конструиране на визуалния образ

Анотация:

Курсът е посветен на разработването на една важна за изкуствоведа и културолога проблематика, която представлява един отделен и специфичен код за разбиране и анализ, за "разчитането" на произведението на изобразителното изкуство, една отделна знакова система. Езикът на произведенията на изобразителното изкуство от редица компоненти, сред които композицията и цветът заемат особено място. Цветовата "кодификация" е различна в зависимост от контекста - време, място, среда, културни норми и традиции и т.н.Затова курсът по същество се занимава с историята на отношението към цвета и на неговото значение в различни контексти.

Цел на курса е да запознае студентите, занимаващи се с изкуства и изкуствознание и културология както с композиционните похвати като език, така и с цвета като феномен на културата, с историята и теорията на неговото изграждане, възприемане и употреба. В резултат на това те ще могат да обогатят анализа и вникването в произведения на изкуството от различни периоди с разсъждения върху използваните композиционни и цветови закономерности.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• История на цвета като феномен на културата.

• Схващания за цвета като знакова система

2) могат:

• Да анализират артефакти и произведения на изкуството от различни периоди от гледна точка на цветовите концепции

• Да „четат” контекстуално цветовия код в артефакти и произведения на изкуството


Предварителни изисквания:
Студентите следва да са запознати с историята на културните процеси, да познават основните периоди в развитието на културата с най- важните представители и направления.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Композицията и цветът в праисторията и в ранните човешки култури.

2. Цвят и възприятие.

3. Цветът като знак в културната традиция.

4. Цветът като символ на светско и църковно господство, на политически движения.

5. Цвят и архитектура, град, пейзаж.

6. Композицията и цветът в европейската живопис.

7. История на техниките за производство на пигменти.

8. “Цветно” и безцветно “общество”.

9. Развитие на теорията на цвета.

10. Развитие на теорията на цвета – Гьоте.

11. Развитие на теорията на цвета – Рунге.

12. Теорията на цвета в Баухаус – Клее, Кандински, Итен.

13. Цвят и космос

14. Композицията и цветът в образователната система на Итен.

15. Цвят, форма, пространство.

Литература по темите:

J. Weber. Gestalt, Bewegung, Farbe. 1974

H.Sedlmayr. Die Revolution der modernen Kunst. 1985

R.Huyghe. Les puissances de l’image. 1965

Кантор, А.М. Предмет и среда в живописи. М. 1981

Л.Жегин. Язык живописного произведения. 1970

Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. М.: Искусство, 1977. -263 с.

Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. М.: Искусство, 1984. -312 с.

М.Ахундов. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. 1982

Юнг, К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг. СПб., 1996

Валтер Бенямин. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. В: Немски есета и студии от XX век. Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов. Варна: LiterNet, 2009 http://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto2.htm#1a

Валтер Бенямин. Художествена мисъл и културно самосъзнание. Съст. Атанас Натев. София: Наука и изкуство, 1989

В. Ганева. Тоталното произведение на изкуството. С. 2006

М.Алмалех. Символика на цвета. 1998

И.Маразов. Митология на златото. 1999

И.Маразов. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. – Анали, 1/2003, 44-57.

Р.Фрумкина. Цвет, смысл, сходство. 1984

Л.Миронова. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2003.

В.Кандински. За духовното в изкуството. 1995

P.Klee. Kunst-Lehre. 1991

J.Itten. Kunst der Farbe. 1970

H.Frieling. Gesetz der Farbe. 1984

Голубева, О. JI. Основы композиции / O.JL Голубева. М.: «Изобразительное искусство», 2001. - 120 с.

Гайденко, П.П. Видение мира в науке и искусстве Ренессанса / П.П. Гайденко // Наука и культура. М.: Наука, 1984. - С. 252-269:

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада / Сост., коммент., пер., с др.-греч., лат., фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. -Киев: ИРИС; М:: Алетейа, 1998. 623 с.

Выготский, JLC. Психология искусства / JI.C. Выготский. М.: Искусство 1968. - 576 с.

Кибрик, Е.А. Объективные законы композиции: в изобразительном искусстве / Е.А. Кибрик // Вопр. философии. 1966. - №10. - С. 34-45.

Кузнецов, О.И. Пластическая основа композиции. Проблемы синтеза искусств / О.И. Кузнецов, В.М. Мошков. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1994. - 80 с.

Лосев, А.Ф. Диалектика творческого акта: (Краткий очерк) / А.Ф. Лосев. М., 1982. - 260 с.

Лотман, Ю. М. Структура художественного текста: Семиотические исследования по теории искусства / Ю.М. Лотман. -М.: Искусство, 1970. 383 с.

Панов, Е.Н. Знаки, символы, языки / Е.Н. Панов. М.: Знание, 1983.-192 с

Потребня, А. А. Символ и миф в народной культуре / А.А. Потребня. М.: Лабиринт, 2000. - 114 с.

Проблемы Композиции: Сб. М.: Изобразительное искусство, 2000. - 292 с.

Средства за оценяване:

Реферат, курсова работа