HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници

Анотация:

• Курсът има практическа насоченост за прилагане на получените теоретически познания в процеса на обучение по история на изкуството…

• Цели

• Да създаде умения за наблюдение, анализ и преценка на художественото произведение

• Да формира и възпита култура на наблюдение и методически принципи на оценителската дейност , необходими в работата на изкуствоведа, критика, музейния работник.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Оксана Минаева  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на наблюдение и анализ на художествените произведения.

• Основните етапи на последователно екзаминиране и експертиза на предмета на изкуството.

2) могат:

• Да анализират и датират дадено произведение на изкуството.

• Да категоризират дадено художествено произведение и да направят художествена оценка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават добре хронологията и периодизацията на изкуството по българските земи, Средиземноморието и други контактни култури.

• Да познават паметниците на изкуството от Древността, Античността и СредновековиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници

Проф. И. Маразов, Доц. д-р. Т. Шалганова, Доц. д-р О. Минаева

Конспект

1. Експертиза на художествено произведение. Принципи. Отправни точки. Методи.

Expertise of Art Work. Principles Headlines Methods.

2. История на произведението Ролята на историята на художественото произведение за правилната експертиза History of the artifact The role of the History of the artifact for correct expertise

– начин на придобиване (находка –случайна, научно-планирана - при разкопки, чрез покупка, дарение...)

manner of acquisition (find, hazard or scientifically planned under excavations, others- purchase, gift,…

- сведения за произведението (от откривателя, притежателя, собственика…) testimonies by the revealer, finder, owner, …)

- локализация на произхода – localization of origin, place, details..

3. Топос и Контекст на произведението. Ролята на средата за правилната атрибуция на художественото произведение .Place and Context of the find.

-археологическа находка, среда– archaeological site.

4. Техническо изследване Физически анализ. Химически анализ.

Technical examination Physical examination X-ray micrography, Chemical analysis, Isotope analysis

5. Описание на художественото произведение

Показатели на състоянието на художественото произведение

степен на износеност, необходимост от консервация и реставрация

Indicators of condition and structure of the art object

Level of damages/loss, need of conservation and restauration

6. Описание на художественото произведение

Технически показатели – размери, части

Technical markers – size, height, etc

7. Описание на художественото произведение Концептуален анализ на образи, мотиви, сюжети, иконография. Функция на художествено произведение.

Description. Conceptual Analysis of the Images, Motifs, Subjects, Iconography. Function of the Art Work.

8. Стилово изследване. Oценка на стиловите качества на изпълнителя на художественото произведение. Образи, мотиви, сюжет, иконография

Stylistic analysis and Evaluation of stylistic abilities of the creator of the art piece

9. Стилово-пластическо изследване на творбата. Техники на изработка. Оценка на техническите умения

Stylistic analysis of the work of art. Techniques of execution Assessment of the technical skills of the author of the art piece

10. Сравнителен анализ с други сходни и сродни произведения според точки 8,9,10.

Comparative analysis according to headlines 8,9,10.

11. Датировка – според точки 8, 9, 10, 11,

Dating – According to Headlines 8, 9, 10, 11.

12. Резултат от експертизата - Културно-историческа атрибуция на художественото произведение Според Точки 8,9,10,11.

The Result of Expertise - Cultural-Historical Attribution of Art Works – according to Headlines 8, 9, 10, 11.

13. Специфика на експертизата на антично художествено произведение.

14. Специфика на експертизата на тракийско художествено произведение.

15. Специфика на експертизата на средновековно художествено произведение.

Литература по темите:

Literature

Caley, E.R., Analysis of Ancient Metals, MacMillan Co.New York (1964), 116–117. Chemical Composition of Greek and Roman Statuary Bronzes,’ Art and Technology (Ed.A.Steinberg), M.I.T., Cambridge1970, 37–49.

Gentner, W., Muller, O., and Wagner, G.A. (1978). “Silver Sources of Archaic Greek Coinage.” Naturwissenschaften, 65, pp. 273–284.

Mitten, D.G., and Doeringer, S.F. (1967). Master Bronzes from the Classical World. Fogg Art Museum.

Simpson, W.K. (1973). “Century Two, Collecting Egyptian and Near Eastern Art for the Boston Museum.” Apollo, 98, pp. 255–56, Plate III.

Steinberg, A. (1973). “Joining Methods on Large Bronze Statues.” In (W.J.Young, ed.) Application of Science in Examination of Works of Art, Boston: Museum of Fine Arts,

Средства за оценяване:

Самостоятелно задание - експертиза на дадено произведение