HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст

Анотация:

Курсът има за цел да даде и задълбочи познанията на студентите за работа с различни видове текстове, необходими за тяхното професионални израстване и кариено развитие.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.
проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да редактират различни видове текстове


Предварителни изисквания:
Да имат интерес към особеностите на езика и структурирането на текста.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
test

Език, на който се води курса:

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Видове сфери на общуване и текстове, свързани с тях:

- битова

- медийна сфера – публицистична статия, репортаж, информация, интервю, рубрика и т.н.

- административно-делова – молба, декларация, паметна бележка и т.н.

- естетическа – есе, ода, разказ и т.н.

- научна – информация, реферат, статия, студия, монография и т.н.

2. Основни цели и функции на текстовете

Информативни

Развлекателни

Коментарни

Аналитични

оценъчни

3. Средства при създаването на художествен текст – използват се и специфични характеристики на други видове текстове от научната, медийната и др. сфери:

Фонетични (асонанс, алитерация)

Лексикални (метафора, метонимия, хипербола)

Синтактични (инверсия, градация, повторение)

4. Структуно-композионни елементи на научния текст:

Въведение

Теза

Аргументация

Заключение.

5. Работа с текст – по-важни правила и насоки за избягване на езикови и граматически грешки.

6. Работа с текст - по-важни правила и насоки за избор на заглавие.

7. Работа с текст - по-важни правила и насоки за избор на структура.

8. Работа с текст - по-важни правила и насоки за избор на цитиране.

9. Работа с текст – форматиране, използване на различни текстообработващи програми.

10. Авторско право и спазване на авторското право при създаване и редактиране на текст.

Литература по темите:

Литература:

Валентина Бонджолова, Мария Илиева Редактиране на текст, Варна, 2002.

Ивелина Савова, Елка Добрева, Добрин Добрев, Български език и литература: правила, понятия, тестове. ІІІ част Създаване на текст, ИК Кръгозор, 2003.

Редактор http://www.redaktor.bg/bg/index.php

Средства за оценяване:

самостоятелсна работа