HACM178 Тракия в контекста на древния свят

Анотация:

Курсът въвежда в историческите и културните взаимодействията на траките със съседните народи на древността: перси, гърци, скити, келти.

Да даде базови знания в областта на тракологията

• Да създаде умения и навици във възприемането на тракийското културно наследство

• Да създаде умения и навици във възприемането на тракийската култура като интегрална част от общото европейско културно наследство

• Да възпита убеждението, че всички култури са взаимно обвързани и ролята на културата е именно в способността и да адаптира чуждото

Да създаде теримонологичен, понятиен фонд за културното взаимодействие

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• положението на тракийската култура в културната система на древността

• кратка културна история на Тракия в съпоставка с европейската древност

• диференциалните белези на тракиското изкуство

2) могат:

• Да различават тракийски предмети и паметници в сравнение с античните артефакти, създадени от други народи, т.е. обучават се в компаративния метод

• Да се ориентират в понятийната система на културните взаимодействия

• Да разбират културата като интегрален процес с локални варианти


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Културната география на древността

2 Различни темпове на социално-политическата история

3 Понятието за стадиалност

4 Балканите през къснобронзовата и ранножелязната епоха – културна общност и локални варианти

5 Елада и древна Тракия 1 част

6 Елада и древна Тракия – 2 част

7 Елада и древна Тракия – 3 част

8 Скития и древна Тракия – 1 част

9 Скития и древна Тракия – 2 част

10 Тракия и Персия

11 Келти и траки – 1 част

12 Келти и траки – 2 част

13 Култура и идеология на елинизма

14 Етрурия, Мала Азия и Тракия: сравнителен анализ на погребалната живопис

15 Обсъждане на резултатите от самостоятелната работа

Литература по темите:

Т. Герасимов, И. Венедиков. Тракийското изкуство. София. Български художник. 1973.

А. Фол. Политика и култура в древна Тракия. София.Наука и изкуство. 1990.

Б. Богданов. Орфей и древната митология на Балканите. София. УИ "Кл. Охридски". 1991.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. УИ "Кл. Охридски". 1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.Секор.1994

Фол, В. Скални топоси на вяра. St. Thracica 10.2007.

Вж. поредицата МИФ на департамента “История на културата”, особено №11 и 14

Средства за оценяване:

дискусия

самостоятелна разработка по една от темите на курса