HACM307 Самостоятелна работа: Извори за историята и културата на Древна Тракия

Анотация:

Самостоятелна работа за анализ на литературни и епиграфски извори за историята и културата на древна Тракия и траките. Упражнява прилагане на методите за анализ на писмени извори за тракийската история и култура. Темите и проблемите на самостоятелната работа се дискутират в електронния форум на курса в електронната платформа MOODLE.

• Усъвършенства умения за анализ на писмени извори за тракийската история и култура.

• Практически занимания с текстове на литературни и епиграфски извори за тракийската история и култура.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни видове писмени извори за тракийската история и култура.

• Основни методи за анализ на писмени исторически свидетелства.

2) могат:

• Да анализират писмени свидетелства за тракийската история и култура (в превод на български език).

• Да работят с научната литература по темата.


Предварителни изисквания:
• Самостоятелната работа в курса е обвързана с аудиторния курс НАСМ102 Текст-анализ на исторически извори за древна Тракия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Анализ на писмени извори за тракийската история

Литература по темите:

СБИРКИ С ИЗВОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Извори за историята на Тракия и траките. Т.І. , (съст. Фол, Ал.), София, АИ „Марин Дринов”, 1981.

Извори за историята на Тракия и траките. Т.ІІ. (съст. Гочева, З.), София, АИ „Марин Дринов”, 2002.

Извори за старата история и география на Тракия и Македония. (съст. Дечев, Д., Кацаров, Г.), София 1949.

Извори за българската история, т.6., 1960, София.

Латински извори за българската история. Том I. София 1958.

Фол, Ал., Тачева и др., Подбрани извори за историята на българските земи в древността. София, 1980 (19932)

Фол, Ал., Д. Попов. Христоматия по тракология. Т. 1. С., 1989.

Тачева, М.,Д. Ботева. Христоматия по тракология. Т. 2. С., 1998.

МОНОГРАФИИ, СТУДИИ И СТАТИИ ПО ТРАКИЙСКО ИЗВОРОЗНАНИЕ:

Тракийско изворознание. Велико Търново, 1998.

Данов, Хр. Херодот като извор за историята на Тракия, Македония, Пеония и Западното Черноморие – ГСУ ИФФ, 32, кн. 8. 1935/36 г., с. 1-106.

Dimitrov 2009: Dimitrov P. A. Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy. Cambridge Scholars Publishing, 2009.

Фол, Ал. Проучвания върху гръцките извори за древна Тракия. (в няколко части в: ГСУ ИФ - Годишник на Софийския университет Исторически факултет):

І. Тракия в Периегезата на Хекатей. - ГСУ ИФ 66, 1972, 19-33;

II. Тракийският логос на Херодот. - ГСУ ИФ 67, 1973, 7-25;

III. Тракия в Тукидидовата "Археология". - ГСУ ИФ 68, 1974, 7-34;

IV. Теопом: "Гръцката история" и "История на Филип II (Македонски)". - ГСУ ИФ 69, 1975, 7-43;

V. Генеалогисти и митографи от V-IV в.пр.н.е. - ГСУ ИФ 70, 1976, 5-32;

VI. Ефор: "Общи дела". - ГСУ ИФ 72, 1978;

VII. Конон "Разкази". - ГСУ ИФ 74, 1980.

Фол, Ал. Interpretatio Thracica. - В: Помощни дисциплини. Т. II. С., 1980, 61-72.

Попов, Д., 1989, Въведение в тракийското изворознание І. От Омир до Ксенофонт. В: Христоматия по тракология,ч.І. София.

СПРАВОЧНИЦИ

Антична литература, 1988, енц. спр. съставители Б. Богданов, А. Николова, София.

Батаклиев, Г., 1989а, Антична митология, София.

Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, 1993, под ред. на Д. Попов, София.

АНТИЧНИ АВТОРИ

Аполодор. Митологическа библиотека. Превод: М. Славова. София, 1992.

Аристотел. Атинската полития. Превод: Цв. Панициду, Х. Паницидис. София, 1993.

Аристотел. Политика. Превод: А. Герджиков. София, 1995.

Аристофан. Избранные комедии. Москва. 1974.

Артемидор Далдиански. Съногадания. Превод: О. Радев. София, 1988.

Демосфен. Речи. Т.І-ІІІ. Москва, 1994.

Еврипид. Трагедии. Т.І-ІІ. Пер. И. Анненского, С. Шервинского. Москва, 1980.

Еврипид. Рес. Превод: Ст. Гечев. София, 1995.

Овидий, Публий Назон. Метаморфози. Превод: Г. Батаклиев. София, 1981.

Овидий, Публий Назон. Елегии. Превод: Г. Батаклиев. София, 1994.

Овидий, Публий Назон. Собрание сочинения. Т.І-ІІ. Санкт-Петербург, 1994.

Омир. Илиада. Превод: Ал. Милев, Бл. Димитрова. София, 1976.

Омир. Одисея. Превод: Г. Батаклиев. София. 1995.

Орфей. Химни. Аргонавтика. Превод: Г. Батаклиев. Пловдив, 1989.

Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. Москва, 1980.

Питагор и питагорейците. Превод: А. Кашъмов, И. Панчовски, С. Терзийски. София, 1994.

Платон. Държавата. Превод Ал. Милчев. София, 1981.

Платон. Диалози. Т.І-ІІ, ІV. Превод: Г. Михайлов, Б. Богданов, П. Димитров, Ц. Бояджиев, Д. Марковска. София 1979-1990.

Плутарх. Избрани животописи. Превод: Б. Богданов. София, 1969.

Прокъл. Първооснови на теологията. Превод: Н. Димитрова. София, 1995.

Светоний, Гай Транквил. Дванадесетте цезари. Превод: И. Попова, А. Николова. София, 1981.

Тукидид. История на Пелопонеската война. Превод: М. Мирчев. София, 1979.

Хезиод. Теогония. Дела и дни.; Омирови химни. София, 1988.

Херодот. История. Превод: П. Дмитров. НБУ, София. 2010 (ново, преработено издание студия за траките в сведенията на Херодот).

Херодот. История. Ч.І-ІІ. Превод: П. Дмитров. София. 1986-1990.

МОНОГРАФИИ ПО АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА, ТРАКИЙСКА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА

Богданов, Б., 1985, Мит и литература, София.

Богданов, Б., 1992, Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София.

Богданов, Б., 19962, Омировият епос. София.

Богданов, Б., 1997, Литературата на елинизма. София.

Ботева-Боянова, Д., 2000, Проблеми на тракийската история и култура. София.

Гочева Зл., Завещано от траките, С 87.

Данов, Хр., Древна Тракия. С 68.

Дечев, Д., Характеристика на тракийския език. С 52.

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. София.

Етнология на траките. (съст. Ив. Георгиева) София 1999.

История на България, т.І. С 81.

Кацаров, Г., 1913, Битът на старите траки според класическите писатели. В: СбБАН, 1.

Михайлов, Г., 1972, Траките. София.

Михаилов, Г., 2012. Класическа епиграфика. НБУ, 2012.

Попов, Д. Тракология. С., 1999.

Тачева, М., История на българските земи в древността, ч. ІІ, С 87.

Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София 2000.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Фол, Ал., Политическа история на траките. София 1972.

Фол, Ал., Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха. София 1975.

Фол, Ал., История на българските земи в древността, ч. І, С 81, 19972.

Фол, А. 20082 . История на българските земи в древността (до края на ІІІ в. пр. Хр.). Второ преработено и допълнено издание. Тангра ТанНакРа. София.

Фол, Ал., Тракийският орфизъм, С 86

Фол, Ал., Политика и култура в Древна Тракия, С 90.

Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. С 91.

Фол, Ал., Слово и дела в Древна Тракия, С 93.

Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С 94.

Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. С 95.

Фол А. 20093. Тракийската култура. Казано и премълчано. Тангра ТанНакРа. София.

Фол, Ал., Химните на Орфей. С 95.

Фол, Ал., Древната култура на югоизточна Европа. С 98.

Фол А. 20093. Древната култура на Югоизточна Европа. Тангра ТанНакРа. София.

Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. София 19982

Фол, А. – Фол, В. 20082. Траките / The Thracians. Tangra TanNakRa Publishing House. Sofia.

Фол, В. – Попов, Д. – Йорданов, К. 2010. Тракийските царе. Тангра ТанНакРа. София

Средства за оценяване:

Анализ на писмени извори за тракийската история – задължителна задача