EEKM116 Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят самостоятелни работи по зададена от преподавателя тематика в областта на антропогенното въздействие върху околната среда или отделни нейни компоненти – води, почви, въздух, биоразнообразие, отпадъци, шум и вибрации, радиационно замърсяване и др. По този начин те ще приложат на практика придобитите в аудиторните курсове знания и ще ги дообогатят. Представяне и дискутиране на разработките в рамките на семинар

Темите, литературата и датите за семинара се актуализират всеки семестър в електронната обучетилне система Мудъл.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

нови и дообогатяване на натрупаните в аудиторниту курсове знания за компоненти на околната среда

2) могат:

да приложат теоретичните знания в изготвянето на самостоятелната работа по определени параметри, зададени от преподавателите.


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания по околна среда

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всеки семестър студентите разработват зададена от преподавателите тема и я презентират в рамките на семинарно занятие.

Изискванията се обявяват в Мудъл.

Литература по темите:

Според темата се препоръчва литература.

Средства за оценяване:

Семинар - 100%