EEKM102 Оценка на въдействието върху околната среда (ОВОС)

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със същността и целите на оценката на въздействието върху околната среда, правната рагламентация, както и с интегриране на предвижданията по отношение на устойчивост на екосистемите и състояние на околната среда. Оценяването - преки и непреки въздействия от инвестиционни предложения.

Изисквания за обхват и съдържание на Докладите по ОВОС. По време на обучението се представят Принципите на експертната дейност, същността на експертизата и експертното заключение. Акцентира се върху изготвянето на Доклади по ОВОС - изисквания за обхват, съдържание, информационно осигуряване и др. Контролът се разглежда при всички етапи от процедурата по ОВОС.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Атанас Близнаков  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Регламентирането, същността и процедурите свързани с оценката на окалната среда.

2) могат:

Участват в извършването на обектови екологични експертизи. Изготвят бърза екологична оценка. Изготвят стоновища по доклади за оценка въздействието върху околната среда. Управляват и администрират процедури по ОВОС.


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания за компонентите на околната среда

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност и цели на оценката на въздействието върху околната среда. лекция 2

2. Регламентиране на оценката на въздействието върху околната среда. лекция 2

3. Интегриране на предвижданията по отношение на устойчивост на екосистемите и състояние на околната среда. Оценяване - преки и непреки въздействия от инвестиционни предложения. лекция 2

4. Идентифициране и оценяване на възможните въздействия върху околната среда. работа в групи 2

5. Ръководители и експерти по ОВОС. Изисквания. Принципи на експертната дейност. Експертиза. Експертно заключение. лекция 2

6. Доклади по ОВОС. Изисквания за обхват и съдържание. лекция 2

7. Доклади по ОВОС. Изисквания за обхват и съдържание. практическо занимание 2

8. Организация и управление на дейностите свързани с изготвяне на оценки. Принципи, механизми, процедури и методики. лекция 2

9. Информационно осигуряване на докладите по ОВОС. лекция 2

10. Оценка на планове и програми в процес на изготвяне лекция 2

11. Оценяване на дейности и технологии. лекция 2

12. Участници в оценъчните дейности. Общественно обсъждане на оценките. лекция 2

13. Качество на доклад по ОВОС. дискусия 2

14. Решения по ОВОС. Становища по ОВОС. лекция 2

15.Контрол по изпълнение на решенията по ОВОС. лекция 2

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Близнаков, Атанас, Здравко Гъргаров, Надя Маринова. Екология и икономика. Икономика и екология. (единство и несъвместимост). София, НБУ, 2012. 316 с.

Близнаков, Атанас. Десислава Костова. Природоползване и икономически развитие. // Годишник на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” 2012, том. 54, св. ІV, Хуманитарни и стопански науки. с. 74-77.

Близнаков, Атанас. Мила Илиева. Информационен модел за управление и унищожение на пестициди в Ловешка област. // Екология и бъдеще. 2012, № 2, с. 43-48.

Близнаков, Атанас. Мила Илиева. Екологични проблеми при насипищата от открит въгледобив. // Почвозноние, агрохимия и екология, 2011, кн. 1, с. 47-52.

Близнаков, Атанас. Оценка на въздействието върху околната среда. София, 2011, НБУ ЦДО, 118 с.

Близнаков Атанас, Силвия Коцева. Защитени територии - интернет учебник. София, 2006, НБУ, ЦЕМ, ISDO.

Близнаков, Атанас. Веселина Илиева. Тежки метали в българските почви. // Наука, 3, 2004. с 36 -41

Близнаков, Атанас. Етика на потреблението на природни ресурси. // Планета екоинфо, бр.12, 2004. с. 17.

Близнаков, Атанас, Съвременни изисквания за оценка въздействието върху околната среда. София, 2003, НБУ ЦДО, 68 с.

Близнаков, Атанас. Промишленост и околна среда. Оценка на влиянието. Методическо пособие. Свитък I. Лекционни материали. СД V&V Христозов, София, 1996, 112 с.

Войчева, Маргарита. Оценка на въздействието върху околната среда - принципи и процедури. Участие на обществеността в процеса ОВОС // Автоматика и информатика, XXVIII, 1994, N 5-6, с. 18-20.

Иванов, Иван. ОВОС на проекти за пътна инфраструктура и възможности за прилагане алтернативни безизкопни технологии за ремонтни и строителни дейности // Пътища, 1998, N 4, с. 10-12.

Петров, Серафим, Атанас Близнаков, Ангел Георгиев. Въвеждане на „Оценка на въздействието върху околната среда” в Република България. В Сб.: Доклади Десета международна научна конференция „Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него”, Ботевград, МВБУ, 2013. с. 297-304.

Чипев, Нешо. ОВОС и концепцията за стратегическа оценка на околната среда // Екологично инженерство и опазване на околната среда, II, 2003, N 4, с. 15-23.

Средства за оценяване:

Тест, практическа работа