EEKM106 Контрол върху шум и вибрации

Анотация:

Целта на курса е изучаване оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от битови уреди и промишлените инсталации и съоръжения.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Димитър Теодосиев  д-р
проф. Гаро Мардиросян  д.н.
 Панчо Николов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Успешно завършилите курса студенти ще знаят нормите и методите за оценка, управление и контрол на шума и вибрациите в околната среда от антропогенни източници

2) могат:

Да използват активно познанията си в следващи образователни нива


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждаща лекция

2. Физична същност и природа на шума и вибрациите

3. Източници на шум и вибрации

4. Влияние на шум и вибрации върху околната среда и здравето

5. Политики за шум и вибрации

6. Норми и показатели за отчитане, контрол и мониторинг на шум и вибрации

7. Методи и апарати за измерване на шум и вибрации. Оценка на резултатите

8. Национална система за мониторинг на шума в околната среда

9. Стратегически карти за шум и планове за действие

10. Практическо занятие

11. Оценка на шумовото замърсяване

12. Контрол на шумовото замърсяване

13. Средства и методи за ограничаване на вредното въздействие на шума и вибрации

14. Семинарни занятия

15. Семинарни занятия

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Записки на лектора - Мудъл

" Цветков Д., М. Ангелова. Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации. "Медицина и физкултура", София, 2007.

" Закон за защита от шума в околната среда

" Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

" Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

" Европейско законодателство

" Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

" Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната

" Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

" Наредба № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

" Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда

" Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

" Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%