MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг)

Анотация:

?• Да определи специфичните параметри на Психологията на бизнеса, връзките с граничните й науки, влиянието на макро- и микроикономическите елементи на средата, глобализацията, културния ракурс и т.н.

• Да очертае диапазона от операционни и корекционни възможности за психологически интервенция в бизнеса, принципите на влияние

• Ключовите понятия в бизнеса като базисно познание на мениджъра; формирането на управленските умения да бъде възприето под формата на тренинг, чрез разнообразието от активни методи и ползването на инструментариум за анализ и изследвания на явления от бизнес практиката, взаимоотношенията и рекламното въздействие

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Специфичните параметри на психологията на бизнеса.

• Да осмислят диапазона от операционни и корекционни възможности за психологическа интервенция в бизнеса.

2) могат:

• Да прилагат инструментариум за изследване на личността и групите, нагласите в организацията, конкурентоспособността, мотивацията и други ключови конструкти, свързани с явленията в бизнес практиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По психология на личността, общуването и организацията, но и основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теоретико-приложни измерения на психологията на бизнеса. Определяне на ключовите понятия и връзките с граничните й науки. Многофакторен анализ на икономическите реалности. Психологически измерения на икономическите инструменти.

• практическа задача: концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността в конкретна фирма.

2. Психологически анализ на концептуалните модели на управление в зависимост от отделните култури, водещите нагласи и ценности в бизнес поведението, спецификата на регионалните особености и национални характеристики.

• практически задачи: а) психологическа схема на управленския процес – изследване по индикатори; б) формиране на умения за избор на метод за решаване на управленски задачи; в) културна карта на световния бизнес – измеренията на Хофстеде и анализиране на българската специфика.

3. Структурни компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра. Психологически изисквания.

• практически задачи: а) прилагане на инструментариум за изследване личностния базис на мениджъра; б) мениджърски профили – измерения, анализ и тенденци

4. Закономерности на мотивацията и екипното взаимодействие. Ефективно управление на персонала (критерии и правила).

• практически задачи: а) измерване на нагласи; б) казуси, ситуации и проучване за конкретна фирма; в) изграждане на система за мотивация (подготвяне на инструментариум в тази насока).

5. Общуването в бизнеса – теория в действие. Базисни правила за делово общуване. Психологическа схема за водене на преговори.

• практически задачи: а) комуникабилността – проучване и формиране; б) правила за принципно водене на преговори и самооценка на стила.

6. Психологически феномени за влияние в бизнеса. Принципи на влияние. Умения за въздействие.

• практически задачи: а) анализ на психологическите механизми за влияние, съобразно варианти на конкретни ситуации; б) управление и казуси за търговската интуиция.

7. Стратегии и тактики на поведение в конфликтни ситуации. Управление на стреса.

• практически задачи: а) избор на тактика и конкретен прийом за разрешаване на конфликтни ситуации; б) личностни проекти за развитие и използване на методиката на Единния позитивен комплекс (ЕПК).

Литература по темите:

1. Мениджмънт и лидерство (под ред. на Д. Панайотов), НБУ, С., 2008 .- глава І, ІІ, VІ, VІІ, ІX, X

2. Джуэлл Л., Индустриально-организационная психология, СПб, 2001.

3. Экономическая психология / под ред. И. В. Андреева, СПб, 2000.

4. Квинн В., Прикладная психология, СПб, 2000.

1. Панайотов Д., Психология на бизнеса, НБУ, С., 2001, 2006., 2008

2. Рамчев К., Икономическа психология, С., 1997.

3. Трифонов Тр., Психология – икономическа. Трудова. Бизнес-психология, С.,

1996.

4. Хофстеде Х., Култури и организации. Софтуер на ума, С., 2001.

5. Matsumoto D.,Culture and Psuchology, Cole Publishing Company, 1996.

6. Luthans F., Organizational Behavior, McGraw-Hill, 1995.

7. Myers D., Social Psychology, McGraw-Hill, 1996.

Средства за оценяване:

? Изисквания: Активност на студентите по време на занятията и изпълнение на всички поставени задачи и курсови работи по всяка една тема от курса; Представяне на курсовите задачи в заключителни семинари. Максимален брой точки от обобщаващия (финален) тест върху целия материал. Особености на оценяването: Поставят се 3-4 текущи оценки, като всяка една от тях може да бъде формирана на основата на няколко практически задачи.