COMM806 Проект: Оценка на международна бизнес среда

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Международната бизнес среда (IBE) се смята, че е от съществено значение за контекста на осъществяването на международния бизнес и важен фактор за управлението на компаниите, както и за анализа на предприятия от голям мащаб.

Този курс е самостоятелна работа към аудиторния курс под същото име.

Курсът включва изучаването на външната, международната среда, в която фирмите извършват стопанската си дейност; която е международния контекст, в който фирмите функционират. Тя е средата, в която фирмата е врязана и което отличава международната бизнес среда от другите области на управлението на фирмата. Изучаването на международната бизнес среда се смята от голямо значение в бизнес средите, защото фирмите провеждат по същество разнообразни трансгранични операции. Тъй като фирмите се разширяват и в чуждестранните пазари, структурните и на околната среда проблеми, както и степента на риск, за тях се увеличават.

Международната бизнес среда е многомерна - тя включва политически рискове, културни различия, търговски рискове, правни и данъчни особености. Затова и курсът е интердисциплинарен и включва проблеми от различни дисциплини от различни дисциплини (напр., маркетинг, финанси, операции, стратегия, организационно поведение, правна база, култура, данъчен режим) съответните теории и методи.

Проектът има за цел да създаде практически умения на студентите в областта на управлението на комуникационните дейности на международен пазар и практически умения в международните комуникационни дейности.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• Практическите стъпки за подготовка на международна комуникационна стратегия на фирмата

• Етапите на проектиране на финансовата страна на международните пазари на комуникационни продукти

2) могат:

• Да подготвят проект за международна комуникационна стратегия на фирмата

• Да управляват осъществяването на подходяща стратегия на фирмата на международния пазар

• Да извършват систематична редукция на производствената цена на комуникационни продукти

• Да създават подходяща организация на фирмата в дадения пазар


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Международна бизнес среда – аудиторен курс.

• Английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът е извън аудиторен и в рамките му студентите ще трябва:

- Да участват с научен доклад на конференция на тема „Анализ на външен целеви комуникационен пазар”

- Да разработят в група от по 3 студента изследване (казус) по една от темите:

• „Фирми и организации, ангажирани в позиционирането / идентифицирането на проблеми на междукултурната среда. (Това е казус; не съществува реален клиент.)

• Моделът на околната среда и нейните компоненти”

• Международни институции, местните власти и бизнеса. Аналитичните рамки за борба с опасностите (рисковете) за бизнеса.

• Икономическа структура, бизнес поведение, и тяхната взаимна връзка.

Литература по темите:

1. Aharoni, Y. & Burton, R. 1994. Is management science international: In search of universal rules. 1994. Management Science, 40 (1): 1-3.

2. Albaum, G. & Peterson, R. 1984. Empirical Research in International Marketing: 1976-1982. Journal of International Business Studies, 15: 161-173.

3. Bartlett, C. & Ghoshal, S. 1991. Global Strategic Management: Impact on the New Frontiers of Strategy Research, Strategic Management Journal, 12: 5-16.

4. Boddewyn, J. 1999. The Domain of International Management, Journal of International Management, 5: 3-14.

5. Boddewyn, J. & Brewer, T. 1994. International-Business Political Behavior: New

6. Theoretical Directions, Academy of Management Review, 19: 119-143.

7. Boddewyn, J., Toyne, B. & Martinez, Z. 2004. The Meanings of "International Management". Management International Review, 44: 195-212.

8. Boyacigiller, N. & Adler, N. 1991. The Parochial Dinosaur: Organizational Science in a Global Context, Academy of Management Review, 16: 262-290.

9. Boyacigiller, N. & Adler, N. 1997. Insiders and Outsiders: Bridging the Worlds of

10. Organizational Behavior and International Management, in Brian Toyne and Douglas Nigh (Eds.) International Business: An emerging vision, Columbia:University of South Carolina Press.

11. Buckley, P. 2002. Is the international business research agenda running out of steam?

12. Journal of International Business Studies, 33(2): 365-373.

13. Czinkota, M. & Roankainen, I. 1997. International Business and Trade in the Next Decade: Report from a Delphi Study, Journal of International Business Studies, Fourth Quarter, 827-844.

14. Dess. G. & Beard, D. 1984. Dimensions of Organizational Task Environments,

15. Administrative Science Quarterly, 29: 52-73.

16. DuBois, F. & Reeb, D. 2001. Ranking the International Business Journals, Journal of

17. International Business Studies, 31: 689-704.

18. Dunning, J. 1995. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism,

19. Journal of International Business Studies, Third Quarter: 461-491.

20. Ebrahimi, B. 2000. Environmental Complexity, Importance, Variability and Scanning Behavior of Hong Kong Executives, International Business Review, 9: 253-270.

21. Eden, L. 1998. Taxing Multinationals. Toronto, Canada: University of Toronto Press.29 -

22. Fayerweather, J. 1960. Management of International Operations, New York:

23. McGraw-Hill.Graham, J., Mintu, A. & Rodgers, W. 1994. Explorations of negotiation behavior in ten foreign cultures using a model developed in the United States. Management Science, 40 (1): 72-95.

24. Guisinger, S. 2000. A Curmudgeon's View of the Discipline of International Business, paper presented at the Academy of International Business, Phoenix,AZ.

25. Guisinger, S. 2001 From OLI to OLMA: Incorporating Higher Levels of Environmental and Structural Complexity into the Eclectic Paradigm, International Journal of the Economics of Business, 8: 257-272.

26. Hambrick, D. 1982. Environmental Scanning and Organizational Strategy, Strategic Management Journal, April & June, 159-174.

27. Henisz, W. 2000. The Institutional Environment for Multinational Investment, Journal of Law, Economic and Organization, 16: 334-364.

28. Henisz, W. 2002. Politics and International Investment: Measuring Risk and Protecting Profits. London: Edward Elgar Publishers Ltd.

29. Hofstede, G. 1980. Culture's Consequences: International Differences in Work-

30. Related Values, Beverly Hills, CA: Sage.

31. Inkpen, A. & Beamish, P. 1994. An Analysis of Twenty-Five Years of Research in the Journal of International Business Studies. Journal of International Business

32. Studies, 25: 703-713.

33. Kobrin, S. 2001. Sovereignty@Bay: Globalization, Multinational Enterprise, and the

34. International Political System. in Alan Rugman and Thomas Brewer (Eds.), The Oxford Handbook of International Business, London, Oxford University Press.

35. Krathwohl, D. 1985. Social and behavioral science research. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA.

36. La Porta, R., Lopes-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. 1997. Legal determinants of external finance. Journal of Finance, 52: 1131-1150.

37. Leonidou, L. & Katsikeas, C. 1996. The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models, Journal of International Business Studies, 27:519-547.

38. Li, S., Ferreira, M. & Tallman, S. 2005. Developing the Eclectic Paradigm to a

39. Model of Global Strategy: An Application to the Impact of Sep 11 Terrorist

40. Attacks on MNEs' Performance. Paper presented at the 6th IB research forum

41. 'Global security risks an international competitiveness', Temple, Philadelphia.

42. Liang, N. & Parkhe, A. 1997. Importer Behavior: The Neglected Counterpart of International Exchange, Journal of International Business Studies, 28: 495-525.

43. Martinez, Z. & Toyne, B. 2000. What Is International Management and What Is its Domain? Journal of International Management, 6: 11-28.

44. Mascarenhas, B. 1982. Coping with Uncertainty in International Business, Journal of International Business Studies, 13: 87-98.

45. Morrison, A. & Inkpen, A. 1991. An analysis of Significant Contributions to the International Business Literature, Journal of International Business Studies,22:.143-153.

46. Nehrt, L., Truitt, J. & Wright, R. 1970. International Business Research: Past, Present and Future. Indiana University Graduate School of Business.

47. Phene, A. & Guisinger, S. 1998. The Stature of the Journal of International Business Studies, Journal of International Business Studies, 29: 621-632.

48. Ricks, D. 1985. International Business Research: Past, Present, and Future, Journal

49. of International Business Studies, 16: 1-4.

50. Rosenzweig, P. 1994. When can management science research be generalized internationally? Management Science, 40 (1): 28-39.

51. Shane, S. 1993. Cultural influences on national differences in rate of innovation.

52. Journal of Business Venturing, 8 (1): 59-74.

53. Shenkar, O. & Glinow, A. 1994. Paradoxes of organizational theory and research:

54. Using the case of China to illustrate national contingency. Management Science,40 (1): 56-71.

55. Triandis, H. 1978. Some universals of social behavior. Personality and Social

56. Psychology, 4 (1): 1-16.

57. Varadarajan, P., Clark, T. & Pride, W. 1992. Controlling the Uncontrollable: Managing Your Market Environment. Sloan Management Review, 33: 39-47.

58. Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80: 190-207.

59. Weber, P. 1990. Basic Content Analysis, Second Ed., Newbury Park Calif.: Sage.

60. Werner, S. 2002. Recent Developments in International Management Research: A

61. Review of 20 Top Management Journals, Journal of Management, 28: 277-305.

62. Wheeler, D. 1988. Content Analysis: An Analytical Technique for International

63. Marketing Research, International Marketing Review, 5: 34-41.

64. Wright, R. 1970. Trends in International Business Research, Journal of

65. International Business Studies, 1: 109-123.

66. Young, S. 2000. What Do Researchers Know about the Global Business Environment? International Marketing Review, 18: 120-129.

Средства за оценяване:

Проект