COMM805 Стратегическо управление и комуникационно планиране

Анотация:

В курса се изучават комуникационните теории, изследване и прилагане на моделите за комуникация. Ще бъдат разгледани комуникационните стратегии на операционно, тактическо и стратегическо ниво във връзка със стратегическия цикъл на организацията. Ще се изследва взаимовръзката между среда, структура, целева група и комуникационна стратегия.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основите на съвременните комуникационни теории, концепции и модели

• организационните теории

2) могат:

• Да изследват, планират и прилагат комуникационни програми и проекти

• Да прилагат комуникационните модели и практики

• Да прилагат комуникационните стратегии при бизнес цели и задачи

• Да демонстрират комуникационни умения


Предварителни изисквания:
• Владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Организации и организационна ефективност

2. Основни предизвикателства на организационното развитие

3. Създаване и управление на организационната култура

4. Увод в комуникационното планиране

5. Теоретичен подход към комуникационното планиране

6. Основи на бизнес комуникациите.

7. Междукултурни комуникации.

8. Корпоративните комуникации и управление на комуникациите.

9. Идентичност и репутация.

10. Определяне на публиките при стратегическото планиране на комуникации

11. Планиране на посланията в комуникациите. Комуникационни стратегии.

12. Методи за оценяване на управлението на комуникации;

13. Адаптиране към новите комуникационни технологии. Промените в междуличностното общуване.

14. Масовите комуникации и тяхната цифровизация. Медиите и конвергенцията: Международна перспектива.

15. Основни елементи на онлайн маркетинга.

Литература по темите:

Jones, Gareth, Organizational Theory, Design and Change: International Edition 5th edition, Prentice Hall; (2008)

Средства за оценяване:

Един казус и две практически задачи.