COMM802 Управление на корпоративната репутация

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на създаване, управление и поддържане на репутацията на организациите. За да постиген тези свои цели курсът ще създаде у студентите знания свързани с теорията и практиката на управлението на репутацията офлайн, създаване на знаия свързани с основни понятия, теории и методи за измерване и оценяване на репутацията.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е репутация, как се изгражда, управлява и поддържа

• Кои са основните теории и практики за управление на репутацията

• Как да измерват и оценяват репутацията на организациите

2) могат:

• Да прилагат на практика теориите в сферата на организационната репутация

• Да планират кампании за създаване, управление и поддържане на репутацията

• Да прилагат техники за измерване на репутацията


Предварителни изисквания:
• Познания в сферата на връзките с обществеността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Стойността на репутацията – въвеждане на основите понятия

2 Стейкхолдърите – репутацията на организацията и различните стейклодъри

3 Сформиране на репутацията – принципи и теории

4 Визия, мисия, мантра – в основата на успешната репутация

5 Офицланата политика на компанията и репутацията

6 Културата на организацията и репутацията

7 Комуникиране на репутацията вътре в организацията

8 Комуникиране на репутацията извън организацията

9 Фактори извън организацията, влияещи върху репутацията

10 Измерване и оценяване на репутацията

11 Методи за измерване и оценяване на репутацията – част 1

12 Методи за измерване и оценяване на репутацията – част 2

13 Управление на репутацията в криза

14 Световни примери за управление на репутацията в криза

15 Предизвикателства пред управлението на репутацията

Литература по темите:

1. Corporate Reputation and Competitiveness, Rosa Chun, Rui Da Silva, Routledge (November 8, 2002)

2. Strategic Reputation Management: Towards A Company of Good (Lea's Communication), Peter B. Orlik and Pekka Aula, Routledge; 1 edition (April 26, 2008)

3. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation by Leslie Gaines-Ross, Wiley, January 2008.

4. Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, John Doorley, Routledge; 2 edition (November 4, 2010)

5. Creating Corporate Reputations, Grahame Dowling, Oxford University Press, USA (June 15, 2002)

Средства за оценяване:

Тест, писмена задача и практическа задача