COMM801 Meждународна бизнес среда на корпоративни комуникации

Анотация:

Международната бизнес среда (IBE) се смята, че е от съществено значение за контекста на осъществяването на международния бизнес и важен фактор за управлението на компаниите, както и за анализа на предприятия от голям мащаб.

Курсът включва изучаването на външната, международната среда, в която фирмите извършват стопанската си дейност която има международния контекст, в който се намират фирмите. Тя е средата, в която фирмата е врязана и което отличава международната бизнес среда от другите области на управлението.

Изучаването на международната бизнес среда се смята, че е от голямо значение в бизнес средите, защото фирмите провеждат по същество разнообразни трансгранични операции.

Тъй като фирмите се разширяват и в чуждестранните пазари, в техните структурни и на околната среда проблеми, степента на риск за тях се увеличава.

Международната бизнес среда е многомерна - тя включва политически рискове, културни различия, търговски рискове, правни и данъчни особености. Затова и курсът е интердисциплинарен и включва проблеми от различни дисциплини (напр., маркетинг, финанси, операции, стратегия, организационно поведение, правна база, култура, данъчен режим) съответните теории и методи.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели

Да създаде знания и умения сред студентите, обучавани в курса да анализират чуждестранен целеви комуникационен пазар

Да повиши уменията на студентите за оценка различни видове риск на чужди пазари.

Да развие мислене по отношение на стратегиите и тяхната ефективност на глобален, международен, мултинационален и транснационален комуникационен пазар.

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните видове международни комуникационни пазари и основните бизнес стратегии, подходящи за тях

Веригата на стойността на фирмата

Целите на фирмата на международен пазар (Цели на Портър)

Локализацията и доходността на различните пазари (императив на локализацията).

Основните международни търговски и данъчни режими

Основните културни особености на потребителите на комуникационни продукти на глобалните пазари.

2) могат:

Да разбират и анализират комуникационни пазари от различен тип с оглед постигане на дългосрочна доходност

Да избират подходяща стратегия на фирмата

Да извършват систематична редукция на производствената цена на комуникационни продукт

Да създават подходяща организация на фирмата в дадения пазар.


Предварителни изисквания:
Владеене на английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в изучаването на международната бизнес среда. Дефиниране, понятия в международния бизнес. Лекция 2

2 Обхват на международния бизнес. Дискусия 2

3 Специфични трудности в международния бизнес, Ползи от осъществяването на международна бизнес дейност. Лекция 2

4 Разбиране за международна бизнес среда. Работа в групи 2

5 Рамка на анализа на международната бизнес среда, Анализ на микросредата, Анализ на доставчиците, Анализ на клиентите, Анализ на конкурентите, Анализ на пазарните посредници Лекция 2

6 Анализ на макросредата – икономическа среда, политическа и правна среда, социо-културна среда, демографска среда, природна среда и екологични фактори, физическа и технологична среда Работа в групи 2

7 Стратегия и фирма в международния бизнес на комуникационни продукти. Лекция 2

8 Базови стратегии в международния бизнес (Портър) Предимства и недостатъци. Работа в групи

2

9 Верига на а стойността. Дискусия 2

10 Предимства на глобалната експанзия Лекция 2

11 Икономии от мащаба Лекция 2

12 Анализ на кривата на обучението на персонала и ефекти Лекция 2

13 Теория за жизнения цикъл на компанията (Исак Адизес) Практическо занимание 2

14 Основни трудности – транспортни разходи, търговски бариери, политически и икономически риск, глобален риск Лекция 2

15 Избор на стратегия в сферата на комуникациите Лекция 2

Литература по темите:

Aharoni, Y. & Burton, R. 1994. Is management science international: In search of

universal rules. 1994. Management Science, 40 (1): 1-3.

Albaum, G. & Peterson, R. 1984. Empirical Research in International Marketing: 1976-

1982. Journal of International Business Studies, 15: 161-173.

Bartlett, C. & Ghoshal, S. 1991. Global Strategic Management: Impact on the New

Frontiers of Strategy Research, Strategic Management Journal, 12: 5-16.

Boddewyn, J. 1999. The Domain of International Management, Journal of

International Management, 5: 3-14.

Boddewyn, J. & Brewer, T. 1994. International-Business Political Behavior: New

Theoretical Directions, Academy of Management Review, 19: 119-143.

Boddewyn, J., Toyne, B. & Martinez, Z. 2004. The Meanings of "International

Management". Management International Review, 44: 195-212.

Boyacigiller, N. & Adler, N. 1991. The Parochial Dinosaur: Organizational Science in a

Global Context, Academy of Management Review, 16: 262-290.

Boyacigiller, N. & Adler, N. 1997. Insiders and Outsiders: Bridging the Worlds of

Organizational Behavior and International Management, in Brian Toyne and

Douglas Nigh (Eds.) International Business: An emerging vision, Columbia:

University of South Carolina Press.

Buckley, P. 2002. Is the international business research agenda running out of steam?

Journal of International Business Studies, 33(2): 365-373.

Czinkota, M. & Roankainen, I. 1997. International Business and Trade in the Next

Decade: Report from a Delphi Study, Journal of International Business

Studies, Fourth Quarter, 827-844.

Dess. G. & Beard, D. 1984. Dimensions of Organizational Task Environments,

Administrative Science Quarterly, 29: 52-73.

DuBois, F. & Reeb, D. 2001. Ranking the International Business Journals, Journal of

International Business Studies, 31: 689-704.

Dunning, J. 1995. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism,

Journal of International Business Studies, Third Quarter: 461-491.

Ebrahimi, B. 2000. Environmental Complexity, Importance, Variability and Scanning

Behavior of Hong Kong Executives, International Business Review, 9: 253-270.

Eden, L. 1998. Taxing Multinationals. Toronto, Canada: University of Toronto Press.

Fayerweather, J. 1960. Management of International Operations, New York:

McGraw-Hill.

Graham, J., Mintu, A. & Rodgers, W. 1994. Explorations of negotiation behavior in ten

foreign cultures using a model developed in the United States. Management

Science, 40 (1): 72-95.

Guisinger, S. 2000. A Curmudgeon's View of the Discipline of International

Business, paper presented at the Academy of International Business, Phoenix,

AZ.

Guisinger, S. 2001 From OLI to OLMA: Incorporating Higher Levels of Environmental

and Structural Complexity into the Eclectic Paradigm, International Journal of

the Economics of Business, 8: 257-272.

Hambrick, D. 1982. Environmental Scanning and Organizational Strategy, Strategic

Management Journal, April & June, 159-174.

Henisz, W. 2000. The Institutional Environment for Multinational Investment, Journal

of Law, Economic and Organization, 16: 334-364.

Henisz, W. 2002. Politics and International Investment: Measuring Risk and

Protecting Profits. London: Edward Elgar Publishers Ltd.

Hofstede, G. 1980. Culture's Consequences: International Differences in Work-

Related Values, Beverly Hills, CA: Sage.

Inkpen, A. & Beamish, P. 1994. An Analysis of Twenty-Five Years of Research in the

Journal of International Business Studies. Journal of International Business

Studies, 25: 703-713.

Kobrin, S. 2001. Sovereignty@Bay: Globalization, Multinational Enterprise, and the

International Political System. in Alan Rugman and Thomas Brewer (Eds.), The

Oxford Handbook of International Business, London, Oxford University Press.

Krathwohl, D. 1985. Social and behavioral science research. Jossey-Bass

Publishers, San Francisco, CA.

Lachman et al. 1994.

La Porta, R., Lopes-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. 1997. Legal

determinants of external finance. Journal of Finance, 52: 1131-1150.

Leonidou, L. & Katsikeas, C. 1996. The Export Development Process: An Integrative

Review of Empirical Models, Journal of International Business Studies, 27:

519-547.

Li, S., Ferreira, M. & Tallman, S. 2005. Developing the Eclectic Paradigm to a

Model of Global Strategy: An Application to the Impact of Sep 11 Terrorist

Attacks on MNEs' Performance. Paper presented at the 6th IB research forum

'Global security risks an international competitiveness', Temple, Philadelphia.

Liang, N. & Parkhe, A. 1997. Importer Behavior: The Neglected Counterpart of

International Exchange, Journal of International Business Studies, 28: 495-

525.

Martinez, Z. & Toyne, B. 2000. What Is International Management and What Is its

Domain? Journal of International Management, 6: 11-28.

Mascarenhas, B. 1982. Coping with Uncertainty in International Business, Journal of

International Business Studies, 13: 87-98.

Morrison, A. & Inkpen, A. 1991. An analysis of Significant Contributions to the

International Business Literature, Journal of International Business Studies,

22:.143-153.

Nehrt, L., Truitt, J. & Wright, R. 1970. International Business Research: Past,

Present and Future. Indiana University Graduate School of Business.

Phene, A. & Guisinger, S. 1998. The Stature of the Journal of International Business

Studies, Journal of International Business Studies, 29: 621-632.

Ricks, D. 1985. International Business Research: Past, Present, and Future, Journal

of International Business Studies, 16: 1-4.

Rosenzweig, P. 1994. When can management science research be generalized

internationally? Management Science, 40 (1): 28-39.

Shane, S. 1993. Cultural influences on national differences in rate of innovation.

Journal of Business Venturing, 8 (1): 59-74.

Shenkar, O. & Glinow, A. 1994. Paradoxes of organizational theory and research:

Using the case of China to illustrate national contingency. Management Science,

40 (1): 56-71.

Triandis, H. 1978. Some universals of social behavior. Personality and Social

Psychology, 4 (1): 1-16.

Varadarajan, P., Clark, T. & Pride, W. 1992. Controlling the Uncontrollable: Managing

Your Market Environment. Sloan Management Review, 33: 39-47.

Vernon, R. 1966. International Investment and International Trade in the Product Life

Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80: 190-207.

Weber, P. 1990. Basic Content Analysis, Second Ed., Newbury Park Calif.: Sage.

Werner, S. 2002. Recent Developments in International Management Research: A

Review of 20 Top Management Journals, Journal of Management, 28: 277-305.

Wheeler, D. 1988. Content Analysis: An Analytical Technique for International

Marketing Research, International Marketing Review, 5: 34-41.

Wright, R. 1970. Trends in International Business Research, Journal of

International Business Studies, 1: 109-123.

Young, S. 2000. What Do Researchers Know about the Global Business Environment?

International Marketing Review, 18: 120-129.

Keywords used to identify dimension

Culture

Culture, cultural or culturally, acculturation, multiculture or

multicultural, transculture or transcultural, cross-culture or

cross-cultural, subculture, multiculturalism, unicultural,

monocultural

Legal systems

legal, law(s), competition law(s), property rights, safety

regulation(s), corruption, patent law(s), property law(s),

payoff(s), civil law, common law

Income profile

income (income inequality, income per capita, per capita

income, income distribution, income elasticity, income group,

high/low/middle-income, premium income, income level, net

income, residual income, income growth), purchasing power

parity or PPP, GDP per capita, GNP per capita

Political risk

political risk, civil unrest, political unrest, turbulence, civil

disturbance, bureaucratic risk(s)

Tax regimes

tax(es), taxation, foreign taxation, tax rate(s), taxexemption,

taxable, after-tax or pre-tax, government revenue

Exchange

rates

Exchange rate(s), exchange risk, currency risk, currency

variation, currency variability, currency changes, currency

movement(s), currency uncertainty, currency instability,

foreign exchange risk, foreign exchange changes, foreign

exchange movement(s), foreign exchange variation, foreign

exchange variability, foreign exchange instability, foreign

exchange uncertainty, monetary risk, monetary variation,

monetary variability, monetary changes, monetary

uncertainty, monetary movement(s), monetary instability

Restrictions

tariff(s), pre-tariff or post-tariff, quota(s), TRIM, trade related

investment measures, trade policies, investment policy(ies),

investment incentive(s), national treatment, border taxes,

right (non right)of establishment, effective tariff protection,

effective protection, performance requirements.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ДИСКУСИИ 20 %