OSPM036 Семинар: Съвременни въпроси в организационната психология

Анотация:

Този извънаудиторен курс ще се проведе под формата на семинари няколко пъти в семестъра. Целта на семинара е да се разгледат съвременни и актуални въпроси в областта на организационната психология. С активното участие на студентите ще бъдат дискутирани интересни теми и проблеми с теоретичен и приложен характер, ще бъдат обсъждани съвременни емпирични изследвания и казуси. Идеята на курса е студентите предварително да се подготвят за всеки семинар по конкретна тема и на място да представят устно съответната проблематика. Техни колеги в ролята на дискутанти ще водят дискусия и ще задават въпроси.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р
 Калин Янев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Съвременните въпроси и новости в организационната психология;

• Актуални изследвания в областта;

• Кои са детерминантите определящи поведението на хората в организациите.

2) могат:

• да анализират редица индивидуални, социални и организационни фактори, които оказват влияние върху поведението на хората в организационен контекст;

• да анализират критично и самостоятелно интересни теоретични и практически въпроси в конкретната област;

• да изнасят презентации, да защитават собствено мнение.


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични възгледи от областта на организационна психология, социалната психология, трудова психология, психология на личността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

- презентация

- участие в семинари