OSPM013 Самостоятелна работа: Емоционално интелигентното работно място

Анотация:

" Целта на курса е студентите да се запознаят с най-често използваните методи за диагностика в организацията на индивидуално (знания, умения, нагласи, потенциал на хората), екипно (ефективност на екип, взаимодействия между групите) и организационно (процеси, ефективност, орг.култура, климат, комуникация и др.) ниво.

" Курсът е насочен към развиването на умения за създаване на дизайн на диагностика в организацията и е ориентиран към практическото приложение на наученото в реално провеждане на диагностика чрез различни инструменти, което включва всички етапи: проучване на потребностите от изследване и снемане на заявка, дефиниране на цели и обхват на изследването, създаване на дизайн и избор на методи за изследване, планиране и организиране на изследването, провеждане, обработка на данни и анализ на резултати, обобщение на изводи и препоръки в цялостен отчет от изследването.

" Всяко занятие комбинира лекционно представяне (чрез презентация, дискусия на теоретични материали, предварително запознаване на студентите с литература по въпроса) на съответната тема с практическа демонстрация и практикуване на умения за приложение на наученото в практиката (чрез симулации, ролеви игри, решаване на казуси, групови дискусии, екипен проект).

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Какви са основните цели, нива и етапи на диагностиката в организациите

" Основните принципи на дизайн на диагностично изследване

" Предимствата, недостатъците и начини на приложение на основните методи за диагностика

2) могат:

" Да правят дизайн на диагностично изследване в организацията, като избират комбинация от методи

" Да провеждат изследване в организацията чрез различни методи за диагностика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От курсове по Организационна психология и Организационно развитие

" От курс по Изследване на организациитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Основни принципи на диагностиката в организацията. Място на диагностиката в цялостния процес на организационно развитие, консултиране и управление на човешките ресурси. Роля на психолога/консултанта в изследването в организацията. Цели и нива на изследване (лекция).

2. Етапи в провеждането на диагностика в организацията. Принципи и модели за създаване на дизайн и планиране на изследване. Начини и правила за комуникиране на изследването. Общ преглед на методите за диагностика в организацията. Количествени и качествени методи за диагностика (лекция).

3. Метод "Преглед и анализ на документи". Метод "Наблюдение". Метод "Таен клиент". Предимства и ограничения на всеки метод. Начин на провеждане, анализ на данни и отчет на резултатите (лекция).

4. Метод "Интервю". Видове интервюта - индивидуално и групово, структурирано, полуструктурирано и неструктурирано. Предимства и ограничения на метода, начин на провеждане. Видове въпроси за интервю (семинар).

5. Фокус група. Цели на метода и начин на провеждане. Роля на фасилитатора. Правила при воденето на фокус група. Влияние на груповата динамика върху провеждането и анализа на резултатите от фокус групата (семинар).

6. Класически техники за анализ (SWOT анализ, Анализ на силите на полето, Джоунс прозорци и др.). Характеристики и място на техниките при диагностиката. Вариации на техниките (семинар).

7. Психологически личностови тестове. Място на тестовете в организацията. Приложение на тестовете за подбор, оценка, развитие, консултиране. Видове тестове. Изисквания за надеждност и валидност. Примери за тестове, адаптирани за български условия - условия и начин на използването им за диагностика в организацията (лекция).

8. Въпросници и анкети. Начини за използването им в организацията. Критерии за избор на въпросник. Принципи на създаването на въпросници и анкети. Предимства и ограничения на метода. Примери за световно утвърдени въпросници за анализ на различни организационни аспекти (семинар).

9. Център за оценка/развитие (Assessment/Development center). Диагностичен тренинг и симулация. Цели и области на приложение на метода. Етапи в провеждането. Правила и психологически договор с участниците. Изисквания към асесорите/наблюдателите. Анализ и отчет на резултатите (семинар).

10. Съвременни методи за диагностика в организацията (6 мислещи шапки на Едуард де Боно, Open Space, Световно кафене и др.) (семинар)

11. Модели за диагностика на организационно ниво (Сикс Сигма, Балансирани скор карти и др.). Елементи на всеки модел. Начин на приложение и интерпретация на резултатите. Изисквания към консултантите за използване на методите (лекция).

12. Анализ на резултати от диагностика. Избор на вид анализ на резултатите. Статистическа обработка на данни. Принципи и добри практики в изготвянето и оформянето на отчети. Формулиране на препоръки за интервенции и планове за действие. Начини за представяне на резултати (лекция).

13. Представяне и дискусия на екипни проекти - част 1 (екипи 1, 2, 3) (семинар).

14. Представяне и дискусия на екпини проекти - част 2 (екипи 4, 5, 6) (семинар).

15. Критерии за избор и оценка на всеки метод. Принципи в комбинирането на методи за диагностика. Проблеми и предизвикателства пред диагностиката в организацията. Обобщение на наученото по време на работата върху екипните проекти, изводи и идеи за практиката (семинар).

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Градев, Д. (съст.) (2002). Възникване, предмет, изследователски методи в социалната психология. Изд. Софи-Р. София.

2. Джонев, С. (2000). Социална организация. Софи-Р. София.

3. Илиева, С. (1998). Организационно развитие. Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". София.

4. Илиева, С. Организационна култура (2006). Същност, функции и промяна. Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". София.

5. Паунов, М. (2006). Организационно поведение. Изд. Сиела. София.

6. Alderfer, C. (2010). The Practice of Organizaitonal Diagnosis: Theory and Methods.

7. Burton, R., Obel, B., (2003) Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit.

8. Creswell, J. (2006). Qualitative Inquire and Research Design: Choosing among Five Approaches.

9. Daft, R. (2009). Organization Theory and Design.

10. Funder's Guide to Organizational Assessment: Tools, Processes and Their Use in Building Capacity (2005).

11. Honold, L., Silverman, R., (2002). Organizational DNA: Diagnosing Your Organization for Increased Effectiveness.

12. Bryman, A., Bell, E (2011). Business Research Methods, Oxford University Press.

13. Fowler, F. (2008). Survey Research Methods.

14. Levinson, H. (2002). Organizational Assessment: A Step-by-Step Guide to Effective Consulting.

15. Patton, M. (2001). Qualitative Research and Evaluation Methods.