OSPM011 Самостоятелна работа: Количествен анализ на данни

Анотация:

Целта на изготвянето и представянето на цялостно организационно или социално-психологическо изследване е студентите на практика да приложат знанията си за планиране, провеждане и най-вече обработване на данни и представяне на резултати от психологически изследвания. Структурата на представянето трябва да отговаря на общоприетите стандарти. Необходимо е студентите да подберат и приложат адекватно подходящ за целите на изследването статистически инструментариум.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Коралов  д-р
 Калин Янев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" какви възможности в изследователската работа предоставят статистическите пакети

" как се представят резултати от организационни и социално-психологически изследвания

" предимствата и недостатъците на различните видове анализи и различни техники за представяне на резултати.

2) могат:

" да прилагат върху данни от изследвания статистически пакет SPSS и/или друг подобен

" да анализират данни на различни равнища

" да представят резултати от организационни и социално-психологически изследвания.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАВЪРШЕНО ОРГАНИЗАЦИОННО

ИЛИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ - 100%