OSPM007 Анализ на работата и подбор на персонала

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с едни от най-важните процеси от управлението на човешките ресурси – анализ на работата и подбор на персонала. Анализът на работата включва множество от дейности, които са насочени към разкриване, разбиране и описване на това, което хората извършват на работното си място. Курсът разглежда разнообразие от методи за анализ на работата. Крайният резултат от този процес са писмени документи, които описват работата и способностите необходими за нейното ефективно изпълнение. Дискутира се изключително широкото приложение на длъжностната характеристика и личностовата спецификация при управлението на човешките ресурси. Акцент се поставя върху анализа на работата като основа за осъществяването на успешен подбор на персонал в организациите. Курсът запознава студентите с основните методи за подбор, техните предимства и недостатъци. Разглеждат се проблемите свързани с директната и индиректна дискриминация при подбора.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представлява анализа на работата;

• различните методи за анализ на работата;

• целите и етапите в процеса на подбор;

• методи за оценяване на кандидатите за работа.

2) могат:

• да провеждат анализ на работата;

• да изготвят длъжностни характеристики;

• критично да преценяват ефикасността на процедурите за подбор;

• да подготвят и провеждат интервю за работа


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични възгледи от областта на социалната психология, трудова и организационна психология, психология на личността.

• Да са запознати с методологията и дизайна на психологическите изследвания, тестология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Дефиниции и същност на процеса анализ на работата. Единици на работата. Основни елементи, включващи се в анализа на работата: типове информация и източници на информация, методи за събиране на информация, равнища на анализ.

2. Методи за анализ на работата. Видове методи: Методи ориентирани към работата.

3. Методи за анализ на работата. Видове методи: Методи ориентирани към работещия.

4. Хибридни (смесени) методи за анализ на работата.

5. Анализ на мениджърската работа. Модели на компетенциите.

6. Анализ на работата за екипи.

7. Резултати от анализа на работата: описание на работата, списък със задачи, спецификация на личността. Приложение на анализа на работата

8. Практическо занимание: Разглеждане на примери за проекти за анализ на работата в различни организации

9.Практическо занимание: Изготвяне на длъжностна характеристика и личностова спецификация за конкретна позиция.

10. Система за подбор: набиране и подбор – цели и етапи; подборът като предиктор на трудовото изпълнение; подборът като социален процес.

11. Критерии за избор на методи за подбор: надеждност; валидност; приемливост; ползи/разходи; практичност; методи за статистическа обработка.

12. Методи за оценяване: форми за кандидатстване; формуляри и биоданни; препоръки; структурирани и неструктурирани интервюта; работни примери и симулации; психометрични тестове; центрове за оценка и развитие. Предимства и недостатъци на всеки метод; реакция на кандидата спрямо методите за подбор.

13. Семинар: Интервюто като метод за подбор на персонал: същност и цели на интервюто. Видове интервюта. Етапи в интервюирането. Ефективното интервюиране: типове въпроси и грешки при оценяването.

14. Практическо занятие: Ролева игра – разиграване на интервю за подбор.

15. Безпристрастност и дискриминация: директна и индиректна дискриминация; закон за равни възможности.

Литература по темите:

Атанасова, М. (1997). Подбор и обучение на персонал. София: Тракия-М

Ведър, О. (2004). 300 въпроса, 3000 отговора : Наръчник за явяване на интервю. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Владимирова, К. (2006). Управление на човешките ресурси : Стратегии, стандарти, практики. София: Университетско издателство "Стопанство"

Иванова, А. (2000). Какъв труд е нужен на човека? Психологически проблеми на съдържанието на труда. Академично издателство “проф. М. Дринов”. София.

Иванова, С. (2008). Изкуството за подбор на персонал : Как да оценим кандидата за един час. б.м.: Асеневци

Карабельова, С. (2000). Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Мавродиева, И. (2002). Интервю за работа. София: Сема РШ

Панайотов, Д. 2003. Организационно поведение. София: НБУ – ЦДО

Паунов, М. 2006. Организационно поведение. София: Сиела

Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок.

Трейси, Б. (2011). Привлечи и задръж най-добрите!: 21 изпитани практически подхода. София : Световна библиотека

Христова, Т. (1996). Мениджмънт на човешките ресурси. Princeps.

Шопов, Д., Атанасова, М. (1995). Управление на персонала. София.

Наемане и задържане на най-добрите хора: Ръководство за успешен бизнес : авторитетни отговори на вашите въпроси / Прев. от англ. език Людмила Андреева. (2005). София: Класика и стил

Allen, J. (1985). How to turn an interview into a job. New York: Simon & Schuster

Brannick, M., Levin, E., Morgeson, F. (2007). Job and work analysis: Methods, research, and applications for human resource management. SAGE Publications.

Cook, M. (1993). Personnel selection and productivity. Chichester: New York: John Wiley & Sons

Daniels, K. (2006). Employee relations in an organisational context. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Herriot, P. (ed.).(1989).Assessment and selection in organizations: methods and practice for recruitment and appraisal. Chichester: New York: John Wiley & Sons

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people: unleashing the power of the work force. Boston: Harvard Business School Press

Robbins, S. (1991). Organizational behavior: concepts, controversies, and applications. (5th ed.). Prentice-Hall, Inc.

Thompson, L. (ed.). (2003). The social psychology of organizational behavior: key readings. New York: Psychology Press

Tosi, H., Mero, N., Rizzo, J. (2000). Managing organizational behavior. (4th ed.). Oxford: Blackwell Publishers

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

тестове - 2бр.

проект

участие в семинарните занятия

Семестриален изпит:

тест

проект