OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология

Анотация:

" Целта на курса е да опресни, затвърди и надгради базовите познания по статистика и особено по компютърна обработка на данни от психологически изследвания, получена от уводен курс по статистика и работа с SPSS, STATISTICA или друг статистически пакет.

" Курсът е центриран върху обработката на данни от реални социално-психологически и организационно-психологически изследвания в практиката. Прави се преглед на някои базисни положения (принципи в статистиката и обработката на данни; работа със статистически пакет SPSS), които се илюстрират с реални данни. Акцентът се поставя върху доразвиване и затвърждаване на уменията на студентите сами да проведат цялостно социално-психологическо или организационно изследване, самостоятелно да приложат необходимите статистически анализи и адекватно да опишат получените резултати.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
 Калин Янев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основни и средно напреднали статистически техники и анализи и приложението им чрез статистически пакет SPSS

" Как да обработят данни от социално-психологически и организационни изследвания

" Как да представят резултатите от социално-психологически и организационни изследвания както за научни публикации, така и за практически нужди

2) могат:

" Да работят на средно напреднало ниво със статистически пакет SPSS

" Да подготвят файлове за въвеждане на данни от социално-психологически и организационни изследвания, да обработват данните и да извеждат резултати от подходящите анализи в подходящия вид - таблици и графики

" Да представят завършен анализ по подходящ за целите на изследването начин


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От уводен курс по статистика

" От уводен курс по SPSS, STATISTICA или друг статистически пакетФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекция 1: Основи на организационно-психологическите и социално-психологическите количествени изследвания: основни понятия, научноизследователска и приложна област, цели, видове.

2. Семинар 1: Статистически пакети за обработка на данни. Основни принципи за работа с SPSS. Работни прозорци и полета. Запознаване с възможностите на Syntax editor-а. Изготвяне на дизайн на организационно-психологическо и социално-психо-логическо количествено изследване. Подготвяне на файл за въвеждане на данни от организационно-психологическо и социално-психологическо количествено изследване.

3. Лекция 2: Цел и хипотеза на изследването: избор на проблем, методи и променливи. Насочени и ненасочени хипотези. Грешки от тип І и ІІ. Статистическа значимост и практическа значимост. Видове ск?ли на измерване.

4. Семинар 2: Въвеждане на данни в SPSS. Задаване на ск?ли, етикети на променливи, етикети на стойности. Задаване на ограничения и правила при въвеждане. Прекодиране на променливи. Базисно форматиране на изгледите в режим "визуализиране на данните" и при извеждане на резултати.

5. Лекция 3: Дескриптивни статистики. Честотен анализ, процентно разпределение. Мерки на централната тенденция. Дисперсия. Перцентили. Кръстосани честотни разпределения. Нормално разпределение. Z-оценки и T-оценки.

6. Семинар 3: Обработка на данни: приложение на дескриптивните статистики. Прекодиране на променливи и групиране.

7. Лекция 4: Надеждност и валидност. Анализ на надеждността. Нормиране. Айтем анализ. Визуализация на данни.

8. Семинар 4: Обработка на данни: прилагане на анализи за надеждност. Нормиране в SPSS. Визуализация на резултати от анализи в SPSS. Форматиране на таблици и графики.

9. Лекция 5: Връзки между променливи: корелационен анализ. Видове корелационен анализ. Линейна и нелинейна корелация. Визуализиране на корелационни връзки. Възможности и ограничения на корелационния анализ. Представяне на резултати за научни публикации и за практически цели.

10. Семинар 5: Обработка на данни: прилагане на корелационен анализ. Визуализиране на резултати от корелационен анализ.

11. Лекция 6: Сравняване на групи. Разграничаване на групи. T-тест. Дисперсионен анализ, видове дисперсионен анализ и свързани с дисперсионния анализ статистики (ANOVA, MANOVA, ANCOVA; post hoc; дискриминационен анализ и т.н.).

12. Семинар 6: Обработка на данни: прилагане на анализи за сравняване и разграничаване на групи.

13. Лекция 7: Регресионен анализ. Факторен анализ.

14. Семинар 7: Обработка на данни: прилагане на регресионен анализ и факторен анализ.

15. Семинар 8: Представяне на изготвените от студентите проекти.

Литература по темите:

Калинов К. (2010). Статистически методи в поведенческите и социалните науки. София: НБУ, второ преработено и допълнено издание

Landau, S. & Everitt, B. (2004). A handbook of statistical analyses using SPSS. CRC Press LLC

Leech, N., Barrett, K. & Morgan, G. (2005). SPSS for intermediate statistics : use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum associates, 2nd ed.

Morgan, G., Leech, N., Gloeckner, G. & Barrett, K. (2004). SPSS for introductory statistics : use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum associates, 2nd ed.

Средства за оценяване:

ПИСМЕН ИЗПИТ 50 %

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 50 %