OSPM005 Социална и емоционална интелигентност

Анотация:

" Курсът е надграждащ и задълбочаващ познанията в областта на социалната и емоционалната интелигентност, получени в уводен курс по социална психология.

" Целта на курса е студентите да навлязат в дълбочина в темата за социалната и емоционалната интелигентност, да познават основните модели и подходи, както и начините за измерването на социалната и емоционалната интелигентност. Практическата страна на курса е насочена към формиране на умения за планиране и прилагане на поведения, основани на принципите на социалната и емоционалната интелигентност, както и противодействие на прояви на ниска социална/емоционална интелигентност.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основните модели, концептуализиращи социалната и емоционалната интелигентност като теоретични конструкти

" Най-широко разпространените методи, чрез които се измерват социалната и емоционалната интелигентност

" Начини за развиване на социалната и емоционалната интелигентност, както и методи за противодействие на прояви на ниска социална и емоционална интелигентност

2) могат:

" Да анализират и преценяват критично ситуации на междуличностно взаимодействие от гледна точна на проявените в тях социална и емоционална интелигентност

" Да планират, изготвят и прилагат стратегии за поведение, основани на принципите на социалната и емоционалната интелигентност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" От уводен курс по социална психологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекция 1. Интелигентност. Видове интелигентност. Социална и емоционална интелигентност: два вида интелигентност или един и същ? Житейски успехи и интелигентност

2. Лекция 2. Основи на социалната и емоционалната интелигентност. Еволюционен модел. Потребности, социални потребности, емоции. Невербално изразяване на емоции. Разкодиране и кодиране на емоции. Емпатия

3. Лекция 3. Модели на социална и емоционална интелигентност. Възгледи на Бар-Он, Голман, Майер, Саловей, Карузо, Стърнбърг. Моделът S.P.A.C.E. Социална интеракция и социална интелигентност

4. Лекция 4. Измерване на социалната и емоционалната интелигентност: EI и EQ, SI и SQ

5. Лекция 5. Дефицити при социалната и емоционалната интелигентност: "отровната" личност и "отровната" работна среда. Трениране и развиване на социалната и емоционалната интелигентност. Социален капитал и социална интелигентност

6. Лекция 6. Стереотипи, предразсъдъци, стигма, дискриминация, социална неадекватност и социална/емоционална интелигентност

7. Лекция 7. От индивидуална към организационна емоционална интелигентност

8. Лекция 8. Социалната интелигентност и Интернет: предизвикателствата на информационната ера. Социални контакти през Интернет: създаване, поддържане, развитие, упадък, приключване. Семейства, приятелства, работа, игра през Интернет

9. Семинар 1. Социална/емоционална интелигентност и управление на емоциите. Умения, свързани със социалната и емоционалната интелигентност: активно слушане, аз-послание и т.н.

10. Семинар 2. Социална/емоционална интелигентност и решаване на конфликти

11. Семинар 3. Социална/емоционална интелигентност и социални умения

12. Семинар 4. Социална/емоционална интелигентност и комуникативни умения

13. Семинар 5. Социална/емоционална интелигентност и управление на впечатлението

14. Семинар 6. Социална/емоционална интелигентност, стрес и копинг

15. Семинар 7. Социална/емоционална интелигентност и лидерство. Социална отговорност

Литература по темите:

Албрехт, К. (2006). Социалната интелигентност : Новата наука за успеха : Петте основни умения, необходими при взаимодействията ни с другите. София: Изток-Запад

Гарднър, Х. (2004). Нова теория за интелигентността: Множествените интелигентности на 21 век. София: Сиела, 2004

Голман, Д. (2010). Новата социална интелигентност. София: Изток-Запад

Стърнбърг, Р. (2002). Успешната интелигентност : Как практическата и творческата интелигентност определят успеха в живота. София: Наука и изкуство

Bar-On, R. & Parker, J (ed.) (2000). The handbook of emotional intelligence. Wiley

Buzan, T. (2002). The power of social intelligence. HarperCollins Publishers

Goody, E. (ed.) (1995) Social intelligence and interaction: expressions and implications of the social bias in human intelligence. Cambridge University Press

Hughes, M., Thompson, H., and Terrell, J. (ed.) (2009). Handbook for Developing Emotional and Social Intelligence. Wiley

Zeidner, M. et al. (2009). What we know about emotional intelligence: how it affects learning, work, relationships, and our mental health. MIT Press