OSPM002 Организационно поведение

Анотация:

Курсът разглежда човешкото поведение в организационен контекст. Организационното поведение е тази област от познание и изследване, която се фокусира върху човешките проблеми, с които компаниите се сблъскват при управлението на организационното изпълнение. Дисциплината предлага системен и научен анализ на индивидите, групите и организациите. Внимание се обръща на основните фунции, роли и компетенции на съвременните мениджъри и предизвикателствата, с които те се сблъскват в своята работа с хора. Акцент се поставя върху индивидуалните различия на служителите, които в съчетание с организационните характеристики, определят работните постижения и ефективност. Ще бъде разгледан въпросът за инициативността и предприемчивостта на работещите и начини за тяхното стимулиране. Студентите ще се запознаят с организационното поведение в глобален аспект, дискутирайки човешките проблеми, с които мултинационалните компании се сблъскват. Целта на курса е да предостави знания и умения, които ще помогнат на студентите да разбират, предсказват и подобряват изпълнението на хората и съответно, на организациите, в които те работят.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
гл. ас. Соня Драгова  д-р
 Калин Янев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• човешките проблеми на мениджмънта;

• Кои са детерминантите определящи поведението на хората в организациите.

2) могат:

• да прилагат теориите и изследванията за човешкото поведение за разрешаване на работни и организационни проблеми;

• да анализират личността в организационна среда;

• да анализират редица индивидуални и организационни фактори, които оказват влияние върху изпълнението на служителите.


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични възгледи от областта на организационна психология, социалната психология, трудова психология, психология на личността.

• Да са запознати с методологията и дизайна на психологическите изследвания, тестология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво е организационно поведение: Исторически преглед на организационното поведение. Тенденции и предизвикателства. Основни области на ОП.

2. Семинар: Какво правят мениджърите: Функции, задачи, роли и умения на съвременния мениджър.

3. Личност и индивидуални различия в организационна среда. Основи на индивидуалното поведение. Различни перспективи и модели за личността.

4. Практическо занятие: Професионално значими качества и индивидуални различия, определящи работните постижения.

5. Социализация в организацията. Адаптиране към работата и организационния живот.

6. Инициативност и копропативно предприемачество в работата: социалнопсихологични аспекти. Организационно гражданско поведение.

7. Власт и оказване на влияние. Организационна политика. Политическа перспектива към разбиране на организационните процеси.

8. Възприятие и вземане на решения.

9. Вземане на управленски решения: нормативни стратегии, дескриптивни модели, групово вземане на решения

10. Организационна структура и стратегия: проектиране, дизайн, поддържане и оптимизиране

11. Изследвания в организационното поведение: обяснение и предсказване на поведението.

12. Организационно учене и управление на знанието. Приемственост в организацията.

13. Организационно поведение в глобален контекст: Предизвикателства и проблеми при управлението на мултинационални организации.

14. Семинар: Междукултурни различия в организационното поведение. Културен шок.

15. Практическо занятие: Анализиране на казуси

Литература по темите:

Андреева, Л. (1998) Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.

Андреева, Л. (2001) Христоматия по социална психология, Дилок. С.

Армстронг, М. (1993) Преуспяващият мениджър. Делфин прес, Б.

Давидков, Ц. 2006. Управление на организациите: Поведението в организационен контекст . София. Илиева, С. (1998) Организационно развитие. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С.

Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. С., Албатрос.

Илиева, С. 2006. Организационна култура : Същност, функции и промяна. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Карабельова, С. (2000) Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София

Панайотов, Д. 2003. Организационно поведение. София: НБУ – ЦДО

Паунов, М. 2006. Организационно поведение. София: Сиела

Питърс, Т., Уотърман Р. (1988) Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство.

Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок.

Стоянов, В. 2008. Човекът в организацията : Психологичен анализ. Враца: Псидо.

Boonstra, J. (Ed.). (2004). Dynamics of organizational change and learning. West Essex: John Wiley & Sons, Ltd.

Cherniss, C., Goleman, D. (2001). The emotionally intelligent workplace : how to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations. San Francisco: Jossey-Bass

Cornwall, J., Perlman, B. (1990). Organizational entrepreneurship. Homewood: Irwin

Daniels, K. (2006). Employee relations in an organisational context. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Davis, K., Newstrom, J. (1989). Human behavior at work: organizational behaviour. New York: McGraw-Hill

DuBrin, A. (1999) Applying Psychology. Individual Organizational Effectiveness. (5th ed).

Gibson, C. (1980). Managing organizational behavior: achieving results through understanding and action. Homewood: R. D. Irwin

Gordon, J. R. (1990). A Diagnistic Approach to Organizational Behavior. Prentice-Hall.

Halal, W., Geranmayeh, A., Pourdehnad, J. (1993). Internal markets: bringing the power of free enterprise inside your organization. New York: Wiley

Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2005). Cultures and organizations: software of the mind. New York: McGraw-Hill

Huczynski, A., Buchanan, D. (1991). Organizational behavior: an introductory text. New York: Prentice Hall

Ivancevich, J., Matteson. M.(1987).Organizational behaviour and management. Plano: Business Publications

Jones, G. (2007). Organizational theory, design, and change. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall

Kreitner, R., Kinicki, A. (1989). Organizational behaviour. Homewood: Irwin

Mainiero, L., Tromley, C. (1989). Developing managerial skills in organizational behavior: exercises, cases and readings: instructor's manual. Englewood Cliffs: Prentice Hall

Miner. J. (1988). Organizational behavior: performance and productivity. New York: Random House

Ott, J. (1989). The organizational culture perspective. Pacific Grove: Brooks/Cole Publ. Co

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people: unleashing the power of the work force. Boston: Harvard Business School Press

Robbins, S. (1991). Organizational behavior: concepts, controversies, and applications. (5th ed.). Prentice-Hall, Inc.

Senge, P. (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday/Currency.

Shafritz , J., Ott, J. (1992). Classics of organization theory. Pacific Grove: Brooks Cole Publ. Co

Terence, M. (1982). People in organizations: an introduction to organizational behavior. New York: McGraw-Hill

Thompson, L. (ed.). (2003). The social psychology of organizational behavior: key readings. New York: Psychology Press

Tosi, H., Mero, N., Rizzo, J. (2000). Managing organizational behavior. (4th ed.). Oxford: Blackwell Publishers

Tushman, M., O'Reilly, C. (1997).Winning through innovation: a practical guide to leading organizational change and renewal. Boston: Harvard Business School Press

West, M. (2005). The essentials of teamworking: international perspectives. West Sussex: Wiley

Wexley, K., Yukl, G. (1984). Organizational behavior and personnel psychology. Homewood: Richard D. Irwin

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

тестове - 2бр. - 30%

казус - 50%

участие в семинарните занятия - 20%

Семестриален изпит:

тест

казус