LOGM102 Речева патология

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните нозологични единици в областта на комуникативните вербални нарушения. Акцентува се на теоретичната подготовка - етиология, патогенеза , клинична картина и диагноза и диференциална диагноза на езиковите и речеви нарушения.Разглеждат се основните прояви на патология при дисфазия на развитието, афазия, заекване , клътъринг, дизартрия, ринолалия и други нарушения на вербалната комуникация. Студентите овладяват основните маркери за оценка, диагноза и диференциална диагноза на езиковата и речева патология. Запознават се само с най- общите принципи на терапия, тъй като в последващи курсове на програмата по логопедия тези въпроси се разглеждат подробно и със съответната практическа насоченост.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса по речева патология трябва да знаят всички аспекти на езиковата и речева патология- както съвременни теории за произхода и етиопатогенетичните фактори, така и възможностите за диагностика и комплексна терапия или рехабилитация, чрез които да се осъществи социализацията на индивида с нарушение на вербалната комуникация.

Освен това те трябва да знаят и да умеят да прилагат на практика методите за оценка на езиковата компетентност, когнитивните функции и тяхната динамика, както и възможностите на терапевтичното повлияване.
Предварителни изисквания:

Познания по невроанатомия и неврофизиология на човека.

Познания по невропсихология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Съдържание

І.1.Комуникация- същност, видове и значение

І.2. Йерархичен модел на вербалната комуникация в норма и патология

І.3. Етиологични фактори за комуникативни нарушения

І.4. Диагностичен процес в логопедията - етапи, инструментариум и екипен модел

І.5. Основни принципи на терапията в логопедията

І.6. Професионална квалификация и етика в логопедията

І.7. История на логопедията

ІІ. Анатомия и физология на езиковите и речеви механизми

ІІ.1. Респираторна система

ІІ.2. Фонаторна система

ІІ.3. Артикулаторна система

ІІ.4.Регулаторна система

ІІІ. Възрастово развитие на вербалната комуникация

ІІІ.1. Доречеви период

ІІІ.2. Ранна детска възраст

ІІІ.3. Предучилищна възраст

ІІІ.4. Начална училищна възраст

ІІІ.5. Възрастни

ІV. Развитийни езикови нарушения

ІV.1. Клиника на развитийните езикови нарушения - обща характеристика

ІV.2. Езиков дефицит при различни развитийни нарушения и заболявания

ІV.3. Оценка и диагноза

ІV.4. Терапия

V. Придобити езикови нарушения

V.1. Афазия

V.2. Деменция

V.3. Други заболявания с придобити езикови нарушения

V.4. Оценка и диагноза

V.5. Терапия

VІ. Флуенсни нарушения

VІ.1. Заекване

VІ.2. Клътъринг

VІ.3. Други флуенсни нарушения

VІ.4.Оценка и диагноза

VІ.5. Терапия

VІІ. Развитийни артикулаторни нарушения

VІІ.1. Развитийни артикулаторни нарушения

VІІ.2. Езикови и диалектни вариации

VІІ.3 . Оценка и диагноза

VІІ.5. Терапия

VІІІ.Придобити артикулаторни нарушения

VІІІ. 1. Дизартрия

VІІІ.2. Речева апраксия

VІІІ.3. Оценка и диагноза

VІІІ.4. Терапия

ІХ. Комуникативни нарушения при увреда на слуха

ІХ.1. Глухота

ІХ.2. Тежко чуване

ІХ.3. Оценка и диагноза

ІХ.4. Терапия

Х. Глас и гласови нарушения

Х.1.Глас и гласова еволюция

Х.2. Гласови нарушения

Х.3. Асоциирани гласови нарушения

Х.4. Ринолалия

Х.5. Оценка и диагноза

Х.6. Терапия

ХІ.Комуникативни нарушения и генерализирани разстройства на развитието

ХІ.1. Аутизъм

ХІ.2. Хиперактивност и дефицит на вниманието

ХІ.3. Други синдроми с комуникативни нарушения

ХІ. 4. Оценка и диагноза

ХІ.5. Терапия

Речник на ползваните термини

Средства за оценяване:

Решаване на казуси - след изучаване на всяка патология

Тестове чрез отворени въпроси - два теста за целия курс