REHM118 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения

Анотация:

Курсът представлява извънаудиторна некредитна заетост. Целта е студентите да се запознаят със спецификата на мултидисциплинарната работа в областта на диагностиката и оценка на комуникативните нарушения. По време на тренинга студентите ще се запознаят с екип от терапевти, работещи в деца и възрастни и ще придобият знания както за инструментариума, използван от отделните специалисти, така и за терапевтичните подходи в различни моменти от терапевтичното повлияване.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните подходи в оценката и диагностиката при комуникативни нарушения

2) могат:да участват в екипни срещи и да дават експертна оценка


Предварителни изисквания:
Основни знания за естеството на комуникативните нарушения при деца и възрастни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Минчев,Б. Психологическо изследване на детето , изд. Веда словена, 2000.

2. Боянова,Б.,М.Станкова,Ек.Тодорова, Методическо ръководство за изследване на комуникативните способности у деца с нарушения, изд. Славина, София,2011г.

3. Станкова, М., Тодорова, Е., Димитрова, М., Василева, В., Мирчева, М. (2012) Методологии за работа с деца със СОП. Ето, София http://eprints.nbu.bg/1500/

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 40%